A A A

Log in

pl | en

Praca socjalna
2023/24, First-cycle programme, Full-time

Praca socjalna – to kierunek przygotowujący do profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to zawód dający ludziom siły do przekształcania swojej sytuacji życiowej oraz środowiska w którym żyją. Współczesna praca socjalna oferuje znacznie więcej niż pomoc materialną. Jej ideą jest towarzyszenie innym w projektowaniu lepszego życia i pozyskiwaniu kompetencji do rozwiazywania problemów.

 

Studia przygotowują do stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność życiową oraz podnosić jakość życia. Kształcą do działania na rzecz społeczności lokalnych, uczą jak tworzyć instytucje wspierające, koordynować działania pomocowe dla zaspokajania potrzeb społeczności. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych. Studia łączą teorię z jej praktycznym zastosowaniem. 

Studia licencjackie przygotowują do profesjonalnej pracy socjalnej za pomocą metod i technik pracy socjalnej, specjalistycznie ukierunkowanych na pracę z jednostką, rodziną, grupą, społecznością lokalną. 

Uzyskujący dyplom są przygotowani do pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Po studiach możliwa jest praca m. in. w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w instytucjach edukacyjnych, w ośrodkach poradnictwa rodzinnego, instytucjach świadczących usługi opiekuńcze, szpitalach, hospicjach, ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla bezdomnych, w instytucjach resocjalizacyjnych (w zakładach poprawczych, zakładach karnych), itp. 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, w ramach pracy dyplomowej studenci opracowują projekty socjalne pod kierunkiem indywidualnie wybranego promotora.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Historia pracy socjalnej
Lecture: 30
Graded credit
2 O
Podstawy socjologii
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Psychologia rozwoju człowieka
Lecture: 30
Exam
3 O
Metodologia nauk społecznych
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Zajęcia praktyczne w placówkach 1
Classes: 30
Graded credit
3 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Training: 5, including sub-activities:
  • Asynchronous training: 5
Credit

- O
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
  • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
Wychowanie fizyczne
Physical education: 30
Graded credit
- O
Polityka społeczna
Lecture: 30
Graded credit
3 O
Etyka pracy socjalnej
Lecture: 30
Graded credit
3 O
Wstęp do pracy socjalnej 1
Lecture: 30
Classes: 15
Exam
Graded credit
4 O
Wprowadzenie do studiowania
Lecture: 15
Graded credit
1 O
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 30
Graded credit
3 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Demografia
Lecture: 20
Graded credit
2 O
Zajęcia praktyczne w placówkach 2
Classes: 30
Graded credit
3 O
Język obcy A2
Language course: 30
Graded credit
2 G
Wychowanie fizyczne
Physical education: 30
Graded credit
- O
Encyklopedia prawa
Lecture: 30
Exam
3 O
Polityka socjalna
Lecture: 30
Exam
3 O
Wstęp do pracy socjalnej 2
Lecture: 30
Classes: 15
Exam
Graded credit
4 O
Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
Lecture: 30
Graded credit
2 O
Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych
Classes: 10
Graded credit
1 O
Praktyka zawodowa
Classes: 120
Graded credit
4 O
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 60
Graded credit
6 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Statystyka społeczna
Classes: 30
Graded credit
2 O
Metody i techniki badań socjologicznych
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Psychologia społeczna
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Mikrosocjologia
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Język obcy B1
Language course: 30
Graded credit
2 G
Makrosocjologia 1
Lecture: 30
Graded credit
2 O
Teorie i metody pracy socjalnej 1
Lecture: 30
Classes: 30
Graded credit
Graded credit
4 O
Pedagogika społeczna
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Trening interpersonalny
Laboratories: 30
Graded credit
1 O
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 30
Graded credit
3 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Analiza danych zastanych
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Makrosocjologia 2
Lecture: 30
Graded credit
2 O
Teorie i metody pracy socjalnej 2
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Przygotowanie i ewaluacja praktyki specjalizacyjnej
Classes: 10
Graded credit
1 O
Praktyka specjalizacyjna
Classes: 120
Graded credit
4 O
Język obcy B21
Language course: 30
Graded credit
2 G
Wprowadzenie do filozofii
Lecture: 30
Graded credit
2 O
Gerontologia społeczna
Lecture: 30
Exam
3 O
Psychopatologia
Lecture: 30
Graded credit
2 O
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 60
Graded credit
6 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej
Lecture: 30
Exam
3 O
Egzamin certyfikacyjny
Certificate: 0
Exam
2 G
Język obcy B22
Language course: 30
Graded credit
2 G
Obszary pracy socjalnej
Classes: 30
Graded credit
3 O
Prawo rodzinne
Lecture: 30
Exam
3 O
Proseminarium dyplomowe
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

6 G
Socjologia problemów społecznych
Lecture: 30
Exam
3 O
Terapia rodzinna
Lecture: 30
Graded credit
2 O
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 60
Graded credit
6 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Dewiacja i patologia społeczna
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Pedagogika specjalna
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Wykluczenie społeczne
Lecture: 30
Exam
3 O
Ekonomia z elementami zarządzania
Lecture: 30
Exam
3 O
Seminarium dyplomowe
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

8 G
Mediacje w pracy socjalnej
Classes: 15
Graded credit
2 O
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 60
Graded credit
6 G