A A A

Log in

pl | en

Praca socjalna
2023/24, Second-cycle programme, Full-time

Praca socjalna – to kierunek przygotowujący do profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest obszarem stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność życiową oraz podnosić jakość życia. Wskazuje także jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające, koordynować działania pomocowe dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych. Studia łączą teorię z jej praktycznym zastosowaniem. 

Studia magisterskie przygotowują do profesjonalnej pracy w bezpośredniej relacji pomocowej z klientem, ale również w instytucjonalnym projektowaniu działań pomocowych.

Uzyskujący dyplom są przygotowani do pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe).

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej
Lecture: 30
Classes: 15
Exam
Graded credit
7 O
Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych
Lecture: 30
Classes: 15
Exam
Graded credit
6 O
Procesy zmiany społecznej
Lecture: 15
Classes: 15
Exam
Graded credit
6 O
Język obcy 1
Language course: 30
Graded credit
2 G
Seminarium magisterskie
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

5 G
Wprowadzenie do specjalności Projektowanie pracy socjalnej
Classes: 5
Graded credit
1 O
Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych
Classes: 5
Graded credit
1 O
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 30
Graded credit
2 G
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
  • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Metodyka pracy socjalnej
Laboratories: 15
Graded credit
2 O
Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Classes: 15
Graded credit
2 O
Moduły specjalnościowe
Sum of contact hours: 90
Exam/graded credit
12 G
Język obcy 2
Language course: 30
Exam
2 G
Seminarium magisterskie
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

6 G
Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych
Classes: 10
Graded credit
1 O
Praktyki zawodowe
Classes: 60
Graded credit
5 O
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Prawo w pomocy społecznej
Lecture: 15
Classes: 30
Exam
Graded credit
5 O
Seminarium magisterskie
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

5 G
Zajęcia do wyboru
Lecture: 60
Graded credit
8 G
Moduły specjalnościowe
Sum of contact hours: 120
Exam/graded credit
10 G
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 30
Graded credit
2 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Seminarium magisterskie
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

17 G
Public relations i marketing w pracy socjalnej
Classes: 20
Graded credit
2 O
Zarządzanie projektami społecznymi
Classes: 30
Graded credit
2 O
Moduły specjalnościowe
Sum of contact hours: 80
Exam/graded credit
9 G