A A A

Zaloguj się

pl | en

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umiejscowione są w 90% w dziedzinie sztuki/ dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz w 10% w dziedzinie nauk społecznych/ dyscyplinie pedagogika. Kierunek charakteryzuje się ogólnoplastycznym przygotowaniem studenta do realizacji własnych koncepcji artystycznych na podstawie kompetencji warsztatowych oraz przygotowaniem do prowadzenia działań artystyczno-edukacyjnych upowszechniających sztuki plastyczne i animacji kultury wizualnej. Student ma możliwość zdobycia uprawnień  do nauczania przedmiotu Plastyka we wszystkich typach szkół (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r., Dz. U., poz. 1450) po ukończeniu fakultatywnego Modułu Kształcenia Nauczycieli. Kształcenie artystyczne i edukacyjne o profilu praktycznym pozwala na podejmowanie przez absolwentów kierunku wyzwań współczesnego rynku pracy, zarówno lokalnego jak i o szerszym zasięgu. Wiedza i umiejętności w zakresie dyscyplin, do których przypisany jest kierunek oraz kompetencje społeczne umożliwiają tworzenie indywidualnych koncepcji form zapisu wizualnego z zakresu sztuk pięknych i projektowych stosowanych w różnych obszarach aktywności zawodowej – artystycznej i edukacyjnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w instytucjach kultury: domach kultury, galeriach sztuki, muzeach i ośrodkach edukacji pozaszkolnej oraz mass – mediach, agencjach reklamowych i promocyjnych, pracowniach artystycznych, branżowych zakładach usługowych, organizacjach pożytku publicznego i stowarzyszeniach,  domach i klubach seniora. Może prowadzić własną działalność plastyczną, jest przygotowany do upowszechniania sztuk wizualnych, animacji kultury plastycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji wystaw, imprez oraz projektów artystycznych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent kończy studia z tytułem licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek studiów oferuje także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela poprzez realizację modułu nauczycielskiego: zobacz

Student może wybrać fakultatywny Moduł Kształcenia Nauczycieli, który realizowany będzie w 1, 2, 3 i 4 semestrze.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Historia sztuki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Metodyka analizy dzieła sztuki i percepcji wizualnej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Zagadnienia sztuki współczesnej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Rysunek
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Malarstwo
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Grafika warsztatowa
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Rzeźba i działania przestrzenne
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Wstęp do technologii cyfrowych
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Struktury wizualne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Historia sztuki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Zagadnienia sztuki współczesnej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Rysunek
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Malarstwo
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Grafika warsztatowa
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Rzeźba i działania przestrzenne
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Graficzne programy komputerowe
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Struktury wizualne
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyka zawodowa - plener
Praktyka: 90
Zaliczenie z oceną
4 O
Student wybiera 1 z 3 przedmiotów w każdym zakresie: Rysunek, Malarstwo, Grafika, Rzeźba i działania przestrzenne, Multimedia, które realizowane będą w 3 i 4 semestrze. Ponadto w 3 semestrze student może rozpocząć realizację praktyk zawodowych, które rozliczone zostaną w 4 semestrze.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Historia sztuki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Historia idei i doktryn estetycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Zagadnienia sztuki współczesnej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Rysunek do wyboru
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
3 G
Malarstwo do wyboru
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
3 G
Grafika do wyboru
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
3 G
Rzeźba i działania przestrzenne do wyboru
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
3 G
Projektowanie graficzne
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Intermedia
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Fotografia
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Multimedia do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Projektowanie wstępne
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Historia sztuki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Zagadnienia sztuki współczesnej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy rynku sztuki
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Sztuka książki
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Historia ogrodów
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Rysunek do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Malarstwo do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Grafika do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Rzeźba i działania przestrzenne do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Projektowanie graficzne
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Intermedia
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Fotografia
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Multimedia do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Projektowanie wstępne
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 300
Zaliczenie z oceną
12 O
Student wybiera promotora pracy licencjackiej z oferty kierunku w ramach Seminarium Dyplomowego oraz 1 z 11 przedmiotów w ramach I Pracowni artystycznej - dyplomowej i 1 z 11 przedmiotów w ramach II Pracowni artystycznej - wspomagającej, które realizowane będą w 5 i 6 semestrze. Ponadto student może ropocząć realizację praktyk zawodowych, które rozliczone zostaną w 6 semestrze.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Egzamin certyfikacyjny
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
4 G
Historia sztuki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Upowszechnianie, animacja i promocja kultury wizualnej
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Przedsiębiorczość w kulturze, sztuce i edukacji plastycznej
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Plakat polski
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Historia fotografii
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Sztuka w praktyce rynkowej i edukacyjnej
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
I Pracownia artystyczna - dyplomowa
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
4 G
II Pracownia artystyczna - wspomagająca
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
4 G
I Pracownia artystyczna - dyplomowa
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
II Pracownia artystyczna - wspomagająca
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Praktyka zawodowa
Praktyka: 250
Zaliczenie z oceną
10 O