A A A

Zaloguj się

pl | en

Biologia
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Biologia o profilu ogólnoakademickim jest kierunkiem jednoznacznie umiejscowionym w dziedzinie nauk przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Zagadnieniami, które decydują o jego odrębności są zjawiska i procesy występujące na wszystkich poziomach organizacji Życia. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości fundamentów nauk przyrodniczych, opisywanych zwłaszcza przez nauki ścisłe. Cele, efekty uczenia się i treści kształcenia na kierunku są zdeterminowane przez: a) dynamiczny rozwój nauk biologicznych, a w szczególności badań podstawowych w zakresie współczesnej biologii; b) wyróżniony, swoisty zestaw podejść metodologicznych i technik badawczych; c) ściśle empiryczny charakter procesu poznawczego wiodącego od sformułowania hipotezy, poprzez obserwację lub doświadczenie, a na interpretacji wyników i weryfikacji hipotezy kończąc; d) konieczność opanowania i biegłego posługiwania się swoistą terminologią naukową, także w języku angielskim. Mimo ogólnoakademickiego profilu studiów, w programie studiów na kierunku Biologia znajdują się zagadnienia związane z wielorakimi zastosowaniami tej dyscypliny w życiu społeczno-gospodarczym, przede wszystkim w takich dziedzinach jak biotechnologia i ochrona przyrody, ale również mocno związanych z obszarem badań biomedycznych.

Zobacz pełny program studiów

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Laboratorium przyrodnicze
Wykład: 8
Ćwiczenia: 32
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy teoretyczne biologii
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Anatomia roślin i zwierząt
Wykład: 20
Ćwiczenia: 40
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Fizykochemiczne podstawy życia
Wykład: 30
Konwersatorium: 15
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
8 O
Analiza statystyczna danych biologicznych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Systematyka i filogeneza zwierząt
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4
Zaliczenie
- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Biochemia
Wykład: 20
Ćwiczenia: 40
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Biologia komórki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Genetyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Systematyka i filogeneza roślin i grzybów
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Szata roślinna Wielkopolski
Ćwiczenia terenowe: 24
Zaliczenie z oceną
2 O
Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka
Wykład: 20
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Budowa i fizjologia zwierząt i człowieka
Wykład: 20
Konwersatorium: 10
Ćwiczenia: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
8 O
Mikrobiologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Ekologia
Wykład: 30
Konwersatorium: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Biologia molekularna
Wykład: 45
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Przygotowanie do pracy zawodowej
Wykład: 5
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
1 O
Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Bioinformatyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Budowa i fizjologia roślin
Wykład: 20
Konwersatorium: 10
Ćwiczenia: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
8 O
Wirusologia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Fauna Wielkopolski
Ćwiczenia terenowe: 24
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Wykład: 30
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
12 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Biologia rozwoju
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Immunologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Biologia ewolucyjna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Suma godzin kontaktowych: 165
Zaliczenie z oceną
12 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Bioetyka
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Suma godzin kontaktowych: 355
Zaliczenie z oceną
26 G