A A A

Zaloguj się

pl | en

Administracja
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Administracja wpisuje się w kilkudziesięcioletnią tradycję studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Studia te powstały 60 lat temu, kiedy to na podstawie zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 1960 r. utworzono Zawodowe Studium Administracji; stacjonarne studia administracyjne zaczęły funkcjonować cztery lata później. W latach 70. ub. wieku formy studiów administracyjnych znacznie rozbudowano, szczególnym jednak powodzeniem studia te cieszyły się na przełomie lat 90. i dwutysięcznych; bywało, że na samym tylko pierwszym roku studiowało aż 779 osób (rok akademicki 1997/1998).

 

Kierunek Administracja prowadzony jest obecnie – zgodnie z Deklaracją Bolońską – dwupoziomowo (3-letnie studia licencjackie i 2-letnie uzupełniające magisterskie), dla studentów dziennych i zaocznych. Studia administracyjne cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów na studentów, których liczba zazwyczaj znacznie przekracza liczbę dostępnych miejsc, co stanowi bardzo duże osiągnięcie, z uwagi na ogromną konkurencję ze strony kierunków Administracja, prowadzonych na uczelniach prywatnych. Opisywany kierunek stanowi – razem z kierunkiem Prawo –istotę wydziału, co wynika choćby z jego nazwy – Wydział Prawa i Administracji.

 

Warto dodać, że kierunek Administracja jest od wielu lat doceniany w zakresie potencjału naukowego i dydaktycznego – m.in. konsekwentnie zajmuje czołowe miejsca w Rankingu Najlepszych Kierunków Studiów miesięcznika „Perspektywy”.

Język urzędowy: wykład i ćwiczenia kończą się wspólnym zaliczeniem.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawoznawstwo
Wykład: 36
Ćwiczenia: 18
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Logika praktyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 16
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Nauka administracji
Wykład: 24
Egzamin
3 O
Język urzędowy
Wykład: 12
Ćwiczenia: 12
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedsiębiorczość
Wykład: 24
Zaliczenie z oceną
2 O
Wprowadzenie do psychologii
Wykład: 18
Zaliczenie z oceną
2 O
Fakultet B – temat: Podstawy ekonomii
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Technologia w edukacji administracyjnej
Wykład: 12
Zaliczenie z oceną
2 O
Uniwersytet: idea, tradycje, kultura
Wykład: 9
Zaliczenie
- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O

Administracja cyfrowa: wykład i ćwiczenia kończą się wspólnym zaliczeniem.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo konstytucyjne
Wykład: 36
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Prawo i administracja stosunków międzynarodowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 16
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Współczesne standardy administracji publicznej
Wykład: 36
Egzamin
3 O
Historia administracji
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Administracja cyfrowa
Wykład: 21
Ćwiczenia: 18
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
System instytucjonalny Unii Europejskiej
Wykład: 24
Zaliczenie z oceną
2 O
Dokument we współczesnej administracji
Wykład: 18
Zaliczenie z oceną
2 O
Fakultet A-2 albo B
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G

Prawo administracyjne I: zajęcia w semestrze 3 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 4.

Podstawy prawa karnego: wykład i ćwiczenia kończą się wspólnym zaliczeniem.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy prawa cywilnego
Wykład: 45
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Finanse publiczne i prawo finansowe
Wykład: 39
Ćwiczenia: 16
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Swobody wspólnego rynku Unii Europejskiej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 16
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Prawo administracyjne I
Wykład: 45
Ćwiczenia: 30
-
Zaliczenie z oceną
- O
Podstawy prawa karnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 12
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Status prawny urzędnika
Wykład: 21
Zaliczenie z oceną
2 O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O

Prawo administracyjne I: zajęcia w semestrze 4 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo administracyjne I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
11 O
Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji
Wykład: 45
Ćwiczenia: 24
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Prawo pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Podstawy prawa handlowego
Wykład: 24
Zaliczenie z oceną
2 O
Etyka w administracji
Wykład: 18
Zaliczenie z oceną
2 O
Finanse Unii Europejskiej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet B – temat: Własność intelektualna
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O

Prawo administracyjne II: zajęcia kończą się zaliczeniem ćwiczeń i egzaminem w semestrze 6.

Postępowanie administracyjne: zajęcia w semestrze 5 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 6.

Zamówienia publiczne: wykład i ćwiczenia kończą się wspólnym zaliczeniem.

Język obcy B2.2: lektorat w semestrze 5 kończy się zaliczeniem; oprócz tego najpóźniej w semestrze 6 student obowiązany jest zdać egzamin certyfikacyjny z języka obcego - więcej w Opisie realizacji programu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój rolnictwa
Wykład: 39
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Podatki i prawo podatkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 18
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Prawo administracyjne II
Wykład: 39
Ćwiczenia: 30
-
-
- O
Postępowanie administracyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
-
Zaliczenie z oceną
- O
Zamówienia publiczne
Wykład: 21
Ćwiczenia: 18
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
4 G
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Egzamin certyfikacyjny z języka nowożytnego
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G

Postępowanie administracyjne: zajęcia w semestrze 6 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Prawo administracyjne II: zajęcia w semestrze 6 kończą się zaliczeniem obu semestrów ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej: wykład i ćwiczenia kończą się wspólnym zaliczeniem.

Postępowanie egzekucyjne w administracji: wykład i ćwiczenia kończą się wspólnym zaliczeniem.

Praktyka zawodowa: zajęcia te można realizować i zaliczać w obu semestrach III roku studiów - więcej w Opisie realizacji programu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Postępowanie administracyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
10 O
Prawo administracyjne II
Wykład: 21
Ćwiczenia: 12
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Wykład: 18
Ćwiczenia: 14
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Wykład: 18
Ćwiczenia: 14
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
8 G
Praktyka zawodowa
Praktyka: 120
Zaliczenie z oceną
8 G