A A A

Zaloguj się

pl | en

Praca socjalna
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Praca socjalna – to kierunek przygotowujący do profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to zawód dający ludziom siły do przekształcania swojej sytuacji życiowej oraz środowiska w którym żyją. Współczesna praca socjalna oferuje znacznie więcej niż pomoc materialną. Jej ideą jest towarzyszenie innym w projektowaniu lepszego życia i pozyskiwaniu kompetencji do rozwiazywania problemów.

 

Studia przygotowują do stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność życiową oraz podnosić jakość życia. Kształcą do działania na rzecz społeczności lokalnych, uczą jak tworzyć instytucje wspierające, koordynować działania pomocowe dla zaspokajania potrzeb społeczności. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych. Studia łączą teorię z jej praktycznym zastosowaniem. 

Studia licencjackie przygotowują do profesjonalnej pracy socjalnej za pomocą metod i technik pracy socjalnej, specjalistycznie ukierunkowanych na pracę z jednostką, rodziną, grupą, społecznością lokalną. 

Uzyskujący dyplom są przygotowani do pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Po studiach możliwa jest praca m. in. w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w instytucjach edukacyjnych, w ośrodkach poradnictwa rodzinnego, instytucjach świadczących usługi opiekuńcze, szpitalach, hospicjach, ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla bezdomnych, w instytucjach resocjalizacyjnych (w zakładach poprawczych, zakładach karnych), itp. 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, w ramach pracy dyplomowej studenci opracowują projekty socjalne pod kierunkiem indywidualnie wybranego promotora.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Historia pracy socjalnej
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy socjologii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Psychologia rozwoju człowieka
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Metodologia nauk społecznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia praktyczne w placówkach 1
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Polityka społeczna
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Etyka pracy socjalnej
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Wstęp do pracy socjalnej 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wprowadzenie do studiowania
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Demografia
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia praktyczne w placówkach 2
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Encyklopedia prawa
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Polityka socjalna
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Wstęp do pracy socjalnej 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Praktyka zawodowa
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Statystyka społeczna
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Metody i techniki badań socjologicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Psychologia społeczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Mikrosocjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Makrosocjologia 1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Teorie i metody pracy socjalnej 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Pedagogika społeczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Trening interpersonalny
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
1 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza danych zastanych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Makrosocjologia 2
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Teorie i metody pracy socjalnej 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Przygotowanie i ewaluacja praktyki specjalizacyjnej
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Praktyka specjalizacyjna
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
4 O
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wprowadzenie do filozofii
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Gerontologia społeczna
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Psychopatologia
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Egzamin certyfikacyjny
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Obszary pracy socjalnej
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo rodzinne
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Proseminarium dyplomowe
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

6 G
Socjologia problemów społecznych
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Terapia rodzinna
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Dewiacja i patologia społeczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Pedagogika specjalna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wykluczenie społeczne
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Ekonomia z elementami zarządzania
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

8 G
Mediacje w pracy socjalnej
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G