A A A

Zaloguj się

pl | en

Geologia
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek geologia jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, po ukończeniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Cykl kształcenia składa się z sześciu semestrów. Studia przygotowują na poziomie podstawowym do pracy w zawodzie geologa wykonywanej w różnych działach geologii, w tym geologii poszukiwawczej i złożowej, kartografii geologicznej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, na stanowiskach administracyjnych dotyczących zagadnień geologicznych. Zawierają w programie obowiązkowe praktyki zawodowe. Umożliwiają staranie się o stwierdzenie przez Ministra Środowiska i Klimatu kwalifikacji zawodowych geologa (tzw. uprawnień geologicznych) w kategorii 5 i 7. Przygotowują też do kontynuacji kształcenia na studiach 2. stopnia (magisterskich) na kierunku geologia oraz pokrewnych, dotyczących nauk o Ziemi.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Fizyczne podstawy procesów geologicznych
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geologia dynamiczna
Wykład: 45
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Geomorfologia
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Matematyka
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Wstęp do paleontologii i stratygrafii
Wykład: 30
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Przedmioty społeczno-humanistyczne
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Chemia w naukach o Ziemi
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Metody statystyczne w geologii
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Mapy i przekroje geologiczne z elementami geometrii wykreślnej
Wykład: 15
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wstęp do kartografii i GIS
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Geologia dynamiczna - współczesne procesy geologiczne
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
3 O
Geologia dynamiczna - skały krystaliczne
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
3 O
Geologia dynamiczna - skały osadowe
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
3 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
4 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Geologia strukturalna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Hydrogeologia
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Mineralogia
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Sedymentologia
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wstęp do geofizyki
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 150
Zaliczenie z oceną
10 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Geologia kenozoiku
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geologia kenozoiku - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
2 O
Geologia strukturalna - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
2 O
Hydrogeologia - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
2 O
Petrologia
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy geologii inżynierskiej
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Sedymentologia - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 80
Zaliczenie z oceną
3 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
6 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geologia historyczna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geologia złożowa
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Kartowanie geologiczne na obszarze nizinnym
Ćwiczenia terenowe: 64
Zaliczenie z oceną
3 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 195
Egzamin/zaliczenie z oceną
15 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geologia regionalna Polski
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wstęp do geochemii
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Kartografia geologiczna
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy górnictwa i wiertnictwa
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Kartowanie geologiczne na obszarze górskim
Ćwiczenia terenowe: 64
Zaliczenie z oceną
3 O
Górnictwo i wiertnictwo - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 16
Zaliczenie z oceną
1 O
Konwersatorium licencjackie
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 180
Egzamin/zaliczenie z oceną
13 G