A A A

Zaloguj się

pl | en

Zarządzanie środowiskiem
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Zarządzanie środowiskiem to unikatowy kierunek studiów prowadzony od 2014 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Zarządzanie środowiskiem należy do obszaru kształcenia z zakresu nauk o Ziemi i środowisku. Jest to kierunek o profilu ogólnoakademickim obejmujący studia pierwszego i drugiego stopnia. Realizowane cele, efekty i treści kształcenia są dostosowane do współczesnych wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem polityk środowiskowych na poziomie poszczególnych państw lub organizacji oraz rosnącą rolą uwarunkowań ekologicznych w ewolucji systemów społecznych i gospodarczych. Stwarza to szczególne możliwości integrowania specjalistycznej wiedzy o środowisku z jej praktycznymi zastosowaniami. W programie kształcenia duży nacisk jest położony na rozumienie przyczyn oraz sposoby rozwiązywania problemów ochrony środowiska, modelowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz prognozowanie oddziaływań na środowisko, a także analizowanie i optymalizowanie systemów zarządzania środowiskiem w różnych skalach przestrzennych. Ważną rolę odgrywają umiejętności pracy na bazach danych o środowisku z zastosowaniem narzędzi statystycznych i informatycznych oraz metod geowizualizacji. Odrębną grupę stanowią kompetencje organizacyjne związane ze stosowaniem rozwiązań prawnych i ekonomicznych w administrowaniu środowiskiem. Ze względu na interdyscyplinarny charakter kształcenia zaplecze kadrowe kierunku tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni będący specjalistami z zakresu geografii fizycznej, geologii, biologii, chemii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, socjologii, prawa oraz matematyki i informatyki. Oferta dydaktyczna kierunku jest dostosowana do celów badawczych i rozwojowych uczelni, standardów wyznaczonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji oraz wymagań rynku pracy. Wiodącą rolę w programie studiów odgrywają zajęcia laboratoryjne oraz warsztaty i konwersatoria wykorzystujące dostępną na wydziale infrastrukturę badawczo-pomiarową oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Uzupełnieniem wymienionych form kształcenia są ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, które pozwalają weryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności w sposób praktyczny oraz sprzyjają zdobyciu ciekawej i satysfakcjonującej finansowo pracy. Dodatkową możliwością rozwoju naukowego studentów kierunku Zarządzanie środowiskiem jest uczestnictwo w programie ERASMUS+ oferującym zagraniczne wyjazdy edukacyjne, a także realizacja własnych zainteresowań w ramach kół naukowych oraz uczelnianych projektów badawczych prowadzonych pod opieką kadry naukowo-dydaktycznej.

Cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem składa się z 6 semestrów i obejmuje treści programowe zaliczane do grupy zajęć obowiązkowych oraz fakultatywnych. W pierwszym i drugim semestrze studiów są realizowane wyłącznie przedmioty obowiązkowe. W przypadku zajęć fakultatywnych (3-6 semestr) studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i umiejętności praktyczne w ramach trzech modułów tematycznych, które dotyczą: 1) Zintegrowanego zarządzania zasobami środowiska, 2) Organizacji i finansowania ochrony środowiska oraz 3) Technologii i danych cyfrowych w ochronie środowiska. Zaproponowane moduły przedmiotów pozwalają na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy i umiejętności, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem są bardzo dobrymi specjalistami znajdującymi zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska, w biurach projektowych przygotowujących ekspertyzy przyrodnicze dla potrzeb planowania przestrzennego i strategicznego oraz w firmach realizujących inwestycje techniczne o znaczącym wpływie na środowisko. Absolwenci podejmują pracę w podmiotach zajmujących się finansowaniem ochrony środowiska oraz w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych służących tym celom, a także odpowiadają za wdrażanie proekologicznych rozwiązań zarządczych na poziomie przedsiębiorstw. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą związaną m.in. ze sporządzaniem dokumentacji środowiskowych oraz wykonywaniem terenowych badań i analiz środowiska.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do badań przyrodniczych
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Matematyka i statystyka
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Zasoby i ochrona litosfery
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Zasoby i ochrona atmosfery
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Zasoby i ochrona hydrosfery
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska
Wykład: 15
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Technologie informacyjne
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Zasoby i ochrona pedosfery
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Zasoby i ochrona biosfery
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Kartograficzne metody i techniki badań
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Dostęp do informacji o środowisku – podstawy prawne i źródła danych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Ćwiczenia terenowe – Techniki kartowania terenowego z elementami sozologii
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
4 O
Ćwiczenia terenowe – Analiza środowiska przyrodniczego
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ekologia krajobrazu
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Prawo ochrony środowiska
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Gospodarka przestrzenna i społeczeństwo
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Dokumentacje w ochronie środowiska
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 120
Zaliczenie z oceną
12 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Waloryzacja i ocena zasobów przyrodniczych
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Laboratorium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 5
Egzamin

Zaliczenie z oceną

3 O
Decyzje administracyjne w zarządzaniu środowiskiem
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Geoinformacyjny system wspierania procesów decyzyjnych
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Geochemia środowiska
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Ćwiczenia terenowe regionalne – Człowiek i środowisko
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
3 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 120
Zaliczenie z oceną
12 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Laboratorium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 5
Egzamin

Zaliczenie z oceną

4 O
Oceny oddziaływania na środowisko
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Gospodarka odpadami
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną

4 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Seminarium/laboratorium dyplomowe
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rekultywacja środowiska
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Inżynieria środowiska
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Monitoring środowiska
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium/laboratorium dyplomowe
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
12 G