A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia wschodniosłowiańska
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek filologia wschodniosłowiańska należy do obszaru kształcenia z zakresu nauk humanistycznych. Efekty uczenia się obejmują zagadnienia z dwóch dyscyplin naukowych, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. 

W ramach studiów stacjonarnych I stopnia kierunek filologia wschodniosłowiańska obejmuje następujące specjalności:
- filologia białoruska
- filologia rosyjska
- filologia rosyjska z filologią angielską
- filologia rosyjska z filologią ukraińską
- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
- filologia ukraińska
- filologia ukraińska z filologią angielską

Program studiów umożliwia uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, realiów kulturowych oraz wysokich umiejętności i kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języka /-ów obcego /-ych, tj. języków wiodących w ramach poszczególnych specjalności studiów.

Wyposażenie absolwentów w wiedzę oraz umiejętności interpretacji zjawisk i kontekstów językowych, literackich i kulturowych obszaru wschodniosłowiańskiego oraz – w zależności od wybranej specjalności studiów – obszaru języka angielskiego lub obszaru języka niemieckiego z jednoczesną ich konfrontacją z rodzimą kompetencją językową pozwoli wykorzystywać je w pracy zawodowej o różnym charakterze, w której niezbędne są specjalistyczne kwalifikacje językowo-komunikacyjne i interkulturowe.

Kwalifikacje te absolwenci uzyskują podczas realizacji grup przedmiotów, tj. ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów oraz warsztatów składających się na blok przedmiotów związanych z praktyczną znajomością języka /-ów obcego /-ych oraz przedmiotów z zakresu języka, literatury, komparatystyki literacko-kulturowej oraz realiów społeczno-kulturowych określonego obszaru językowego.

Program studiów umożliwia nabycie i doskonalenie fundamentalnych kompetencji i umiejętności pożądanych na rynku pracy, takich jak efektywna organizacja pracy własnej, odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętność dokonywania samodzielnych wyborów, świadomość potrzeby samokształcenia i integrowania wiedzy z różnych dyscyplin.

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata filologii wschodniosłowiańskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na tym samym kierunku oraz innych kierunkach, na których wymagana jest znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego i/lub białoruskiego oraz angielskiego lub niemieckiego, a także umiejętność właściwej orientacji w realiach społeczno-kulturowych określonego obszaru językowego.

filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia ukraińska
filologia ukraińska z filologią angielską