A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia hiszpańska
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Studia na kierunku filologia hiszpańska w pełni odpowiadają misji i strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarówno w zakresie pielęgnowania i pogłębiania akademickich tradycji naukowych i badawczych, jak i powiązania prowadzonych badań z dydaktyką, krzewienia wartości uniwersalnych i lokalnych oraz zacieśniania związków z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizując te cele, Instytut Języków i Literatur Romańskich kształci humanistów filologów, którzy nie tylko posiadają znajomość języka hiszpańskiego, literatury i kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, ale również potrafią wykazać się postawą tolerancji i otwartości wobec różnic kulturowych, równocześnie wykazując szacunek dla własnej tożsamości kulturowej i językowej. Koncepcja kształcenia na kierunku filologia hiszpańska zakłada wyrobienie u studentów potrzeby uczenia się przez całe życie oraz kreatywności w rozwoju intelektualnym i zawodowym. Kierunek uwzględnia wzorce międzynarodowe i budowany jest w oparciu o doświadczenia długoletniej pracy naukowej i dydaktycznej, której pozytywne efekty doceniane są w Polsce oraz poza jej granicami. 

Kierunek, którego celem jest kształcenie specjalistów w zakresie języka hiszpańskiego i innych języków obcych, w tym języków romańskich, przyczyni się do rozwoju współpracy międzynarodowej i umocnienia więzi w obrębie Unii Europejskiej. Studia na kierunku filologia hiszpańska nie tylko dostarczą fachowej wiedzy, ale również przyczynią się do upowszechniania wartości, które tworzą wspólnotę dziedzictwa kulturowego Europy i Ameryki Łacińskiej.

Kierunek studiów oferuje także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela poprzez realizację modułu nauczycielskiego: zobacz

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
12 G
Wstęp do językoznawstwa
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wstęp do literaturoznawstwa
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Literatura hiszpańska 1939-1975
Konwersatorium: 30
Egzamin
4 O
Historia Półwyspu Iberyjskiego
Konwersatorium: 30
Egzamin
4 O
Fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego
Konwersatorium: 30
Egzamin
4 O
Wstęp do kultury antycznej
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
Ćwiczenia: 210
Egzamin
12 G
Najnowsza literatura hiszpańska
Konwersatorium: 30
Egzamin
3 O
Najnowsza literatura hispanoamerykańska
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Kultura Półwyspu Iberyjskiego
Konwersatorium: 30
Egzamin
3 O
Akwizycja języka
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Filozofia
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Technologie informacyjne
Wykład: 16
Ćwiczenia: 14
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Łacina
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
7 O
Morfologia języka hiszpańskiego I
Konwersatorium: 30
Egzamin
3 O
Literatura hiszpańska - średniowiecze i renesans
Konwersatorium: 60
Egzamin
4 O
Literatura hispanoamerykańska I
Konwersatorium: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Historia i kultura Ameryki Łacińskiej I
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Warsztaty językowe - strategie uczenia
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Język i kultura I - zintegrowane sprawności językowe
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV
Ćwiczenia: 90
Egzamin
7 O
Morfologia języka hiszpańskiego II
Konwersatorium: 30
Egzamin
3 O
Literatura hiszpańska - XVII i XVIII w.
Konwersatorium: 30
Egzamin
3 O
Literatura hispanoamerykańska II
Konwersatorium: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Historia i kultura Ameryki Łacińskiej II
Konwersatorium: 30
Egzamin
3 O
Warsztaty językowe - kultura i społeczeństwo
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Język i kultura II - zintegrowane sprawności językowe
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego V
Ćwiczenia: 90
Zaliczenie z oceną
5 O
Składnia języka hiszpańskiego
Konwersatorium: 30
Egzamin
2 O
Historia języka hiszpańskiego
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Literatura, sztuka, społeczeństwo hiszpańskie - XIX w.
Konwersatorium: 45
Egzamin
3 O
Seminarium specjalizacyjne
Konwersatorium: 60
Zaliczenie z oceną
10 G
Język i kultura III - zintegrowane sprawności językowe
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Rynek pracy
Suma godzin kontaktowych: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego VI
Ćwiczenia: 90
Egzamin
7 O
Gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Literatura, sztuka, społeczeństwo hiszpańskie - I połowa XX w.
Ćwiczenia: 45
Egzamin
4 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
10 G
Język i kultura IV - zintegrowane sprawności językowe
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
6 G