A A A

Zaloguj się

pl | en

Kulturoznawstwo
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Specyfika kierunku kulturoznawstwo na studiach II stopnia polega na uwzględnianiu przez program najważniejszych dziedzin i kierunków w naukach humanistycznych, ujmowanych w perspektywie interdyscyplinarnej (metodologicznej i przedmiotowej) i aplikowanie do badań nad kulturą, m.in. w takich obszarach problemowych, jak kultura artystyczna, kultura popularna, kultury alternatywne, kultura miejska, komunikacja międzykulturowa i komunikacja medialna oraz uczestnictwo w kulturze. Program obejmuje praktyczne zagadnienia związane z organizacją, zarządzaniem i animacją kultury. Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty obligatoryjne oraz trzy moduły przedmiotów do wyboru, z których student wybiera do realizacji jeden moduł – tym samym przedmioty w jego ramach stają się dla studenta zajęciami obowiązkowymi (zgodnie z Regulaminem studiów, rozdz. II, pkt. 1, par. 10).

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Filozofia humanistyki
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Metody badań kulturoznawczych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Estetyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Język obcy
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Wykład monograficzny do wyboru
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Filozofia kultury
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Język obcy
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
6 G
Moduł
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
14 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Antropologia kulturowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Moduł
Suma godzin kontaktowych: 150
Egzamin/zaliczenie z oceną
17 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
12 G
Wykład monograficzny do wyboru
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Moduł
Suma godzin kontaktowych: 120
Zaliczenie z oceną
12 G