A A A

Zaloguj się

pl | en

Kierunek prawno-ekonomiczny
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek prawno-ekonomiczny w ramach studiów II stopnia prowadzony jest wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy podkreślić, że zgodnie z umową miżedzy UAM i UEP jednostką odpowiedzialną za rekrutację na studia uzupełniające magisterskie jest Wydział Prawa i Administracji UAM. Program kształcenia, który pozostaje w pełnej zgodności z misją i strategią zarówno Wydziału Prawa i Administracji UAM, jak i Wydziału Ekonomii UEP składa się z przedmiotów, które są w stosunku do siebie komplementarne. W toku nauki przekazywane są zarówno informacje na temat aktualnych rozwiązań prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określanie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentowi znaleźć się na rynku pracy. Atutem kierunku są interdyscyplinarność i unikatowość, oraz możliwość studiowania na dwóch prestiżowych uczelniach.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Publiczne prawo bankowe
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawne instrumenty zabezpieczenia wierzytelności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo ochrony konsumentów
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Prawna reglamentacja działalności gospodarczej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Prawno-ekonomiczny język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo ochrony konkurencji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo papierów wartościowych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo rolniczej działalności gospodarczej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Prawno-ekonomiczny język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O

W ramach zajęć Wykład do wyboru w języku obcym:

- studenci UEP wybierają jedne z następujących zajęć: Economics of Happiness; International Financial Institutions; International Tax Planning; Managerial Skills;

- studenci UAM wybierają jedne z następujących zajęć: Introduction to European Migration Law; European convention of human and fundamental freedoms; Mergers and acquisitions; Law of obligations in Europe; Intellectual property and competition law.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Teoria wykładni prawa. Ekonomiczna analiza prawa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo własności intelektualnej
Wykład: 20
Egzamin
3 O
Prawo zamówień publicznych
Wykład: 20
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Przedmiot do wyboru III
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Przedmiot do wyboru IV
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo pomocy publicznej
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Przedmiot do wyboru V
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Przedmiot do wyboru VI
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
9 G