A A A

Zaloguj się

pl | en

Praca socjalna
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Praca socjalna – to kierunek przygotowujący do profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest obszarem stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność życiową oraz podnosić jakość życia. Wskazuje także jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające, koordynować działania pomocowe dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych. Studia łączą teorię z jej praktycznym zastosowaniem. 

Studia magisterskie przygotowują do profesjonalnej pracy w bezpośredniej relacji pomocowej z klientem, ale również w instytucjonalnym projektowaniu działań pomocowych.

Uzyskujący dyplom są przygotowani do pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w trzecim sektorze (organizacje pozarządowe).

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Procesy zmiany społecznej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Język obcy 1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

5 G
Wprowadzenie do specjalności Projektowanie pracy socjalnej
Ćwiczenia: 5
Zaliczenie z oceną
1 O
Wprowadzenie do specjalności Organizacja usług socjalnych
Ćwiczenia: 5
Zaliczenie z oceną
1 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Metodyka pracy socjalnej
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Moduły specjalnościowe
Suma godzin kontaktowych: 90
Egzamin/zaliczenie z oceną
12 G
Język obcy 2
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

6 G
Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Praktyki zawodowe
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo w pomocy społecznej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

5 G
Zajęcia do wyboru
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
Moduły specjalnościowe
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

17 G
Public relations i marketing w pracy socjalnej
Ćwiczenia: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Zarządzanie projektami społecznymi
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Moduły specjalnościowe
Suma godzin kontaktowych: 80
Egzamin/zaliczenie z oceną
9 G