A A A

Zaloguj się

pl | en

Socjologia
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Współczesne kształcenie socjologów w Poznaniu sięga do tradycji i jednocześnie wykazuje elastyczność, odpowiadając na oczekiwania wobec socjologii i socjologów. Warto przypomnieć, że tradycja w tym przypadku to lata 20. XX wieku i podwaliny socjologii akademickiej położone przez Floriana Znanieckiego na nowopowstałym Uniwersytecie Poznańskim.

Kształcenie socjologów charakteryzuje dążenie do integrowania teorii i praktyki, treści i technik kanonicznych dla socjologii z perspektywami autorskimi. Kluczowy motyw kształcenia obejmuje koncepcję wrażliwości publicznej, łączącej zorientowanie na aktualność zmian społecznych oraz społecznie odpowiedzialny stosunek do tego procesu, zawierający mocny aspekt etyczny, profilujący tak dydaktykę, jak i praktyki badawcze.

Studia magisterskie zbudowane są wokół idei wykorzystania socjologicznych narzędzi refleksji – tak teoretycznych, jak i badawczych – w zróżnicowanych sferach życia i w oparciu o zróżnicowane wcześniejsze doświadczenie osób studiujących, zgodnie z ideą umożliwiania studiów II stopnia także absolwentom nie-socjologicznych kierunków studiów I stopnia. 

Studia II stopnia prowadzą do pogłębionej refleksji, znajomości technik badawczych i analitycznych oraz ich wykorzystania, ale w zróżnicowany sposób opierają się na wcześniejszych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach osób studiujących. W przypadku osób z dyplomem socjologa kształcenie na studiach II stopnia prowadzi do pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do socjologii jako dyscypliny, ale także do wybranego obszaru życia społecznego tj. funkcjonowania w organizacjach. Z kolei w przypadku osób, których wcześniejsze wykształcenie nie jest socjologiczne, główny motyw kształcenia prowadzi do usocjologicznienia, tzn. wyposażenia absolwentów_tek w narzędzia teoretyczne i badawcze umożliwiające socjologiczne rozumienie i badanie rzeczywistości społecznej. Tak rozumiane studia odwołują się do nie-socjologicznych podstaw wiedzy i umiejętności nasycając je lub przekształcając w ujęcia socjologiczne.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Metodologia nauk społecznych
Wykład: 30
Konwersatorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Dylematy współczesnej socjologii
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Język obcy specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie 1
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

6 G
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Socjologia ogólna
Socjologia relacji
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Globalne problemy społeczne
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 10
Konwersatorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Eksploracja danych zastanych
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium magisterskie 2
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

7 G
Język obcy specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
Warsztat badacza 1 - do wyboru
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Socjologia ogólna
Socjologia relacji
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zróżnicowanie społeczne
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium magisterskie 3
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

7 G
Warsztat badacza 2 - do wyboru
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Socjologia ogólna
Socjologia relacji
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Etyka w badaniach społecznych
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Pozyskiwanie środków na badania i działalność publiczną
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium magisterskie 4
Seminarium: 45, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

11 G
Warsztat analiz przemian społecznych - do wyboru
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
Socjologia ogólna
Socjologia relacji