A A A

Zaloguj się

pl | en

Astronomia
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Astronomia jest jednym z podstawowych kierunków studiów w kanonie studiów akademickich w dziedzinie nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy do prowadzenia studiów na kierunku astronomia na najwyższym poziomie. Zgodnie z ponad stuletnią tradycją naukową Obserwatorium Astronomicznego kierunek Astronomia oferuje kształcenie z klasycznej astronomii i astrofizyki, a ponadto głębszą niż w innych ośrodkach znajomość zagadnień związanych z ruchem i własnościami planetoid (już 9 z nich nazwano na cześć naszych pracowników i absolwentów), komet i sztucznych satelitów Ziemi. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii i pozwala na dostosowanie sylwetki i kompetencji absolwenta zarówno do kontynuowania przez niego kariery naukowej na uczelni, jak i kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze technologii kosmicznych. Profil Absolwenta:

  • Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Astronomia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na uczelniach krajowych i zagranicznych;
  • Decydując się na karierę zawodową, wchodzą na rynek pracy z opinią osób potrafiących podejmować nieszablonowe decyzje, znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, naukowo-badawczych, agencjach kosmicznych.;
  • Absolwenci naszego kierunku stanowią wysoko wykwalifikowaną grupę pracowników poszukiwanych na światowym i krajowym rynku pracy sektora kosmicznego;
  • Nabycie szerokich kompetencji informatycznych, umiejętności analizowania dużych zbiorów danych (big data) oraz wykorzystania uczenia maszynowego daje absolwentom możliwość wybrania ścieżki kariery w sektorze technologii informatycznych lub sektorze finansowym gospodarki.
Semestr pierwszy pozwala na zapoznanie się w pogłębionym stopniu ze stosowanymi w astronomii metodami matematyki wyższej w zakresie niezbędnym do ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk oraz rozwiązywania problemów z zakresu astronomii a także zapoznawanie się z fizycznymi podstawami zjawisk astronomicznych. Z kanonu astronomicznego pojawia się Fotometria. Studenci mają też możliwość wybrania wykładu monograficznego zgodnego ze swoimi zainteresowaniami, nie tylko z oferty Obserwatorium ale całego Wydziału Fizyki.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka teoretyczna 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Fotometria
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Metody matematyczne astronomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Narzędzia obliczeniowe w nauce
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Wykład monograficzny 1
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 G

Semestr drugi to kontynuowanie zapoznawania się z matematycznymi i fizycznymi podstawami Astronomii. Na zajęciach z badań spektroskopowych przedstawione zostają w stopniu, pozwalającym na rozpoczęcie pracy badawczej najważniejsze zagadnienia z tej dziedziny. Student wybiera również wykład monograficzny i humanistyczny.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Badania spektroskopowe
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Fizyka teoretyczna 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Matematyczne podstawy mechaniki nieba
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Proseminarium
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wykład humanistyczny 1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Wykład monograficzny 2
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 G

Podczas semestru trzeciego studenci zdobywają wiedzę w stopniu, pozwalającym na rozpoczęcie pracy badawczej z astrofizyki, mechaniki nieba i astronomii pozagalaktycznej i kosmologii.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Astrofizyka atmosfer gwiazdowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Extragalactic astronomy and cosmology
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 O
Mechanika nieba
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Metody eksploracji danych w astronomii
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
5 O
Wykład humanistyczny 2
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wykład monograficzny 3
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 G

Studenci w semestrze czwartym zdobywają zaawansowaną wiedzę z astrofizyki wnętrz gwiazdowych, a podczas czwartego z serii wykładu monograficznego rozwijają swoje własne zainteresowania naukowe. To również czas na przygotowanie pracy magisterskiej.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Astrofizyka wnętrz gwiazdowych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Pracownia magisterska
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G
Przedsiębiorczość w astronomii
Laboratorium: 30
Zaliczenie
3 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
7 G
Wykład monograficzny 4
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 G