A A A

Zaloguj się

pl | en

Fizyka (Physics of Advanced Materials for Energy Processing)
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Studia na specjalizacji PAMEP są w całości poprowadzone w języku angielskim z nastawieniem na wprowadzenie studenta w pracę naukowca. Tematyka studiów związana jest z fizyką materiałów, które znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie w szeroko pojętym pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i oszczędzaniu energii. Celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej (przyszli doktoranci) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. firmy prowadzące prace badawcze, produkujące lub serwisujące zaawansowane urządzenia pomiarowe, firmy pośredniczące w kontaktach między nauką a gospodarką). Już od drugiego semestru studenci rozpoczynają przygotowanie pracy magisterskiej w aktywnych grupach badawczych, której celem będzie napisanie publikacji ze współautorstwem studenta. Na podstawie takiej publikacji możliwa będzie obrona pracy magisterskiej. W ostatnim semestrze studenci odbywają staże w ośrodkach naukowych poza Wydziałem Fizyki UAM lub w firmach zewnętrznych.

Studia oferują zajęcia ściśle związane z fizyką (np. fizyka ciała stałego, termodynamika, fizyka magnetyzmu), jak również z pogranicza fizyki i chemii (np. fotowoltaika, paliwa słoneczne, materia miękka, krystalografia), fizyki i biologii (np. sztuczna fotosynteza, bionanostruktury) oraz fizyki i inżynierii nanomateriałowej (np. nanostruktury przewodzące, materiały jedno- i dwuwymiarowe). Student zapozna się zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i z metodami eksperymentalnymi badań materiałowych. W ramach studiów uczestniczy w specjalistycznych kursach związanych z zaawansowanymi i nowoczesnymi technikami charakteryzowania materiałów (np. mikroskopia elektronowa i sił atomowych, spektroskopia optyczna, rentgenowska, Ramana i NMR, czasowo-rozdzielcza spektroskopia laserowa, rozpraszanie nautronowe), wytwarzania materiałów (np. litografia, depozycje cienkowarstwowe, metody chemiczne) oraz metodami obliczeń teoretycznych i symulacji komputerowych w fizyce materiałowej.

Pierwszy semestr programu PAMEP zdominowany jest przez wykłady, w większości z listy do wyboru. Wykłady umożliwiają zgłębienie zagadnień z zakresu fizyki, chemii i inżynierii materiałów do przetwarzania energii, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i doświadczalnym. Duża ilość przyswojonej podczas pierwszego semestru wiedzy jest konieczna do przystąpienia do kolejnych semestrów, nastawionych na zajęcia praktyczne i przygotowanie pracy magisterskiej. Seminaria studentów są wspólne.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Signal and Energy Processing in Nanopatterned Materials
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Physical properties of 1D and 2D materials and their application in low energy consuming electronic devices - part 1
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Laboratory of experimental techniques
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Students seminars 1
Seminarium: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Wykłady do wyboru
Wykład: 180
Zaliczenie z oceną
18 G
Fundamentals of OSH
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O

Przygotowanie pracy magisterskiej w grupach badawczych rozpoczyna się już na drugim semestrze programu PAMEP. Jest to potrzebne, aby praca magisterska mogła zakończyć się współautorstwem studenta w publikacji naukowej. Drugim ważnym elementem tego semestru są specjalistyczne kursy praktyczne (laboratoria) do wyboru, realizowane w małych grupach. Mają one za zadanie zapoznać studentów z działaniem specjalistycznej aparatury naukowej, zaawansowanymi metodami obliczeniowymi lub przygotowaniem złożonych próbek do badań.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Physical properties of 1D and 2D materials and their application in low energy consuming electronic devices - part 2
Wykład: 15
Egzamin
2 O
Dissertation lab (diploma) 1
Laboratorium: 120
Zaliczenie z oceną
15 O
Students seminars 2
Seminarium: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Specialized English
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Fundamentals of entrepreneurship
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Laboratoria do wyboru
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
8 G

Trzeci semester programu PAMEP jest kontynuacją drugiego semestru z głównym naciskiem na rozwinięcie pracy magisterskiej i odbycie dalszych kursów praktycznych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Dissertation lab (diploma) 2
Laboratorium: 140
Zaliczenie z oceną
16 O
Students seminars 3
Seminarium: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratoria do wyboru
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
Humanistic lecture
Suma godzin kontaktowych: 45
Zaliczenie z oceną
4 G

Ostatni semestr programu PAMEP zawiera stosunkową małą liczbę zajęć kontaktowych na Wydziale Fizyki. Dotyczą one finalizacji i obrony pracy magisterskiej oraz realizacji ostatniego zestawu kursów praktycznych do wyboru. Dodatkowym elementem zajęć studenta są jednak praktyki. Każdy student specjalizacji PAMEP zobowiązany jest do odbycia 4 tygodniowej (150 godzin) praktyki w firmach R&D lub grupach badawczych w ośrodkach poza Wydziałem Fizyki UAM (w tym zagranicznych). Celem praktyk jest lepsze przygotowanie studenta do kariery naukowej (przyszli doktoranci) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna. Miejsce praktyk powinno być wybrane przez studenta w porozumieniu i za zgodą kierownika pracy magisterskiej, który zalicza zrealizowanie praktyki na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk od osoby opiekującej się studentem w firmie lub grupie badawczej.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Dissertation lab (diploma) 3
Laboratorium: 90
Zaliczenie z oceną
14 O
Students seminars 4
Seminarium: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
External practices (4 weeks)
Praktyka: 150
Zaliczenie z oceną
8 O
Laboratoria do wyboru
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
6 G