A A A

Zaloguj się

pl | en

Literatura powszechna
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Literatura powszechna jest współprowadzony przez wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej i wykorzystuje ich osiągnięcia naukowo-dydaktyczne. Pogłębiona wiedza, unikatowe umiejętności, wreszcie – cenne kompetencje społeczne, to efekty zajęć prowadzonych przez specjalistów z różnych obszarów wiedzy filologicznej, rozbudowanej o kulturowe konteksty literatury.

Literatura powszechna jest rozumiana nie jako zbiór literatur narodowych, tylko korpus tekstów mniej czy bardziej spójnie funkcjonujących w świadomości europejskiej, z ich hierarchią często odmienną niż w obrębie danej literatury narodowej. Program ma charakter europocentryczny; kładzie nacisk na tradycję kultury greckiej i łacińskiej, przy wyraźnym odniesieniu do literatur słowiańskich. Punktem wyjścia są więc obie literatury antyczne (grecka i łacińska). Istotne miejsce w programie zajmuje funkcjonowanie w literaturze od średniowiecza do współczesności tradycji klasycznej. Punktem odniesienia tekstów włączonych do kanonu literatury powszechnej jest literatura polska: są to więc dzieła funkcjonujące w niej dzięki przekładom.

Kierunek Literatura powszechna jest unikatowy, a kształt jego programu wynika z integracji różnorodnych kompetencji pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie literaturoznawstwa (m.in. filologia klasyczna, literaturoznawstwo porównawcze, filologia narodowa, filologie słowiańskie i bałkańskie), dyscyplin związanych z kulturą i sztuką: teatr, film, opera, jak również językoznawstwa (ogólnego i polonistycznego). Kierunek ma charakter badawczy.

Kierunek Literatura powszechna wyróżnia się bogatą ofertą zajęć o interdyscyplinarnym profilu. Studia pozwalają kreować indywidualne ścieżki kształcenia i pogłębiania zainteresowań studentów. Odbywa się to poprzez wybór przedmiotów w ramach modułów oraz zajęć fakultatywnych z różnych dziedzin wiedzy oraz odpowiedni dobór tematyki pracy magisterskiej. Student zdobywa wiedzę teoretyczną (wykłady i konwersatoria), jak i umiejętności związane z badaniami literaturoznawczymi.

Trzon programu stanowią obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia kierunkowe, przypisane do roku i semestru: Wprowadzenie do literatury powszechnej, Badania literackie I i II, Arcydzieła literatury antycznej, Arcydzieła literatury powszechnej (podzielone na epoki i omawiające wybrane przez osobę prowadzącą teksty), Teorie komparatystyki literackiej i kulturowej, Tradycja klasyczna w literaturze europejskiej, Warsztaty redaktorskie, Seminarium projektowe (bezpośrednio przygotowujące do podjęcia pracy badawczej, już w pierwszym semestrze pozwalające studentom na zrealizowanie i prezentację w ramach kierunkowej konferencji projektu naukowego), Językoznawstwo współczesne, Główne tendencje literatury europejskiej XXI wieku, Historia idei. Przedmiot Instytucje kultury ma za zadanie zapoznanie studentów z najważniejszymi potencjalnymi miejscami pracy oraz ich funkcjonowaniem.

Drugą grupę zajęć stanowią moduły: Mitologie europejskie, Kulturowe konteksty literatury, Wielkie tematy i narracje literatury europejskiej, Przedmiot językoznawczy. W ramach modułów proponowanych jest kilka zajęć z oferty zajęć prowadzonych na innych kierunkach oraz zajęć fakultatywnych WFPiK, zajęć oferowanych przez Szkołę Nauk o Języku i Literaturze, a także zajęć ogólnouniwersyteckich. Student ma więc możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Trzecią grupę zajęć stanowią zajęcia fakultatywne, dobieranych przez studenta z listy zatwierdzonej przez Radę Programową kierunku.

Celem pracy magisterskiej jest nabycie i wykazanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej. Student wybiera promotora kierując się swoimi zainteresowaniami i pracuje indywidualnie pod jego kierunkiem.

Zajęcia z modułów realizowane są w jednym z dwóch semestrów w zależności od dostępności przedmiotów
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Wprowadzenie do literatury powszechnej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Badania literackie I
Konwersatorium: 30
Egzamin
5 O
Arcydzieła literatury antycznej
Konwersatorium: 30
Egzamin
4 O
Arcydzieła literatury powszechnej I (do końca XVIII wieku)
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Seminarium projektowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Moduł: Arcydzieła literatury powszechnej – interpretacje
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Moduł: Mitologie europejskie
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Język obcy – lektorat
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia z modułów realizowane są w jednym z dwóch semestrów w zależności od dostępności przedmiotów
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Badania literackie II
Konwersatorium: 30
Egzamin
5 O
Teorie komparatystyki literackiej i kulturowej
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Tradycja klasyczna w literaturze europejskiej
Konwersatorium: 30
Egzamin
5 O
Warsztaty redaktorskie
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Instytucje kultury
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Arcydzieła literatury powszechnej II (wiek XIX)
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Moduł: Mitologie europejskie
Konwersatorium: 0
Zaliczenie z oceną
- G
Moduł: Arcydzieła literatury powszechnej – interpretacje
Konwersatorium: 0
Zaliczenie z oceną
- G
Moduł zajęć fakultatywnych
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język obcy – lektorat
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
Zajęcia z modułów realizowane są w jednym z dwóch semestrów w zależności od dostępności przedmiotów
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Językoznawstwo współczesne
Konwersatorium: 30
Egzamin
5 O
Arcydzieła literatury powszechnej III (wiek XX i XXI)
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Moduł: Wielkie tematy i narracje literatury europejskiej
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Moduł: Kulturowe konteksty literatury
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Moduł: Przedmiot językoznawczy
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Moduł zajęć fakultatywnych
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia z modułów realizowane są w jednym z dwóch semestrów w zależności od dostępności przedmiotów
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Główne tendencje literatury europejskiej w XXI wieku
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Historia idei
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
10 G
Moduł: Wielkie tematy i narracje literatury europejskiej
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Moduł: Kulturowe konteksty literatury
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Moduł: Przedmiot językoznawczy
Konwersatorium: 0
Zaliczenie z oceną
- G
Moduł zajęć fakultatywnych
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
3 G