A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia polska jako obca
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Filologia polska jako obca II stopnia to kierunek, który umożliwia studentom–cudzoziemcom kontynuowanie drogi edukacyjnej podjętej na studiach licencjackich. Jednocześnie daje możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego. 

Podstawowe cechy studiów – filologia polska jako obca drugiego stopnia – koncentrują się wokół kluczowych aspektów misji i strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przede wszystkim jest tak przez wzgląd na najwyższy poziom badań naukowych. Jednostka tworząca kształcenie na tym kierunku – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej – należy do najlepszych w kraju, o czym świadczą niezależne rankingi, jak i przede wszystkim podejmowane w niej merytorycznie wysoko oceniane projekty naukowe i dydaktyczne. 

W wypadku wielu z tych projektów uwaga ich wykonawców skupia się na łączeniu badań naukowych z najwyższej jakości dydaktyką, co jest sprawą o znaczeniu fundamentalnym dla kierunku filologia polska jako obca drugiego stopnia. Celem nadrzędnym bowiem pozostaje nie tylko wykształcenie absolwentów spełniających wszystkie kryteria formalne przewidziane dokumentami prawnymi, lecz – dzięki współpracy badawczej pracowników badawczo-dydaktycznych i studentów – kreowanie środowiska humanistycznego, w którym z powodzeniem odnajdą się studenci – cudzoziemcy zainteresowani problematyką polonistyczną przewidzianą programem studiów. Taka współpraca pozwala ukształtować absolwentów o szerokich horyzontach, gotowych do odpowiedzialnego współtworzenia polskiej kultury współczesnej i, co nie mniej ważne, jej świadomego promowania, także poza granicami Polski. 

Absolwent studiów drugiego stopnia filologia polska jako obca to także osoba umiejętnie zarządzająca swoimi kompetencjami i czasem, świadoma własnej wartości i kwalifikacji. Z tego też względu proponowane studia dobrze korespondują z celami strategicznymi UAM – kształcą absolwentów, którzy w zakresie swojej specjalności zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające im na świadome oddziaływanie na sytuację społeczną. Ten nowatorski w skali Uniwersytetu, ale i w skali kraju, kierunek studiów wpisuje się w oryginalne podejście do kształcenia zawodowego, które wyrasta z najlepszych tradycji uniwersyteckich kultywowanych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Należy też podkreślić, że celem strategicznym Uniwersytetu jest otwarcie się na otoczenie. Koncepcja kierunku oparta została na przekonaniu (popartym kilkuletnią pracą dydaktyczną w zakresie licencjackich studiów na kierunku filologia polska jako obca), że ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi pozwala nie tylko weryfikować budowane kompetencje studentów magisterskich studiów polonistycznych dla cudzoziemców, lecz również inspirować współpracujące z Uniwersytetem gremia zewnętrzne, by w efekcie wspólnych działań udoskonalać wizerunek polonisty obcokrajowca, znawcy literatury, języka i kultury polskiej, a przez to – wymiernie wpływać na rzeczywistość.

Zajęcia z języka obcego obejmują dwa semestry. Można zrealizować tylko pierwszy semestr lektoratu języka obcego, a w drugim wybrać zajęcia w języku obcym z oferty WFPiK. Wówczas egzamin obejmuje tylko jeden semestr lektoratu.

Studenci kierunku nie mają obowiązku zdawania egzaminu certyfikacyjnego; mogą zdać jedynie egzamin na zakończenie lektoratu.

Studenci i studentki wybierają z oferty zajęcia fakultatywne przewidziane dla kierunku. Są to: Ekolingwistyka, Teatr i kino w Polsce, Sztuki plastyczne i kultura muzyczna w Polsce, Polszczyzna okiem młodego badacza, Prosta polszczyzna, Polskie słowa klucze, Alternatywne metody komunikacji, Polska obrzędowość, Polska literatura dziecięca. Oferta przedmiotów fakultatywnych przedstawiona została na stronie Instytutu Filologii Polskiej: https://polonistyka.amu.edu.pl/studenci/zajecia-fakultatywne-i-wyklady-kursowe

W programie studiów, obok przedmiotów o charakterze filologicznym i lektoratowym, zaplanowano przedmiot Dziedzictwo kulturowe I i II, a w jego ramach wizyty studyjne oraz warsztaty terenowe.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Proseminarium magisterskie
Proseminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Lektorat języka polskiego: Czytanie tekstów prasowych
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Lektorat języka polskiego: Kształcenie aktywnych sprawności językowych – pisanie
Lektorat: 30
Egzamin
4 O
Lektorat języka polskiego: Mówienie
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Polska wielokulturowa i wielojęzyczna
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Lektorat języka polskiego: Polska etykieta językowa w różnych sytuacjach komunikacyjnych
Lektorat: 30
Egzamin
4 O
Dziedzictwo kulturowe Polski I
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Lektorat języka nowożytnego
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G

Zajęcia z języka obcego obejmują dwa semestry. Można zrealizować tylko pierwszy semestr lektoratu języka obcego, a w drugim wybrać zajęcia w języku obcym z oferty WFPiK. Wówczas egzamin obejmuje tylko jeden semestr lektoratu.

Studenci kierunku nie mają obowiązku zdawania egzaminu certyfikacyjnego; mogą zdać jedynie egzamin na zakończenie lektoratu.

W programie wyodrębnione zostały dwie ścieżki kształcenia: ścieżka wydawniczo-przekładowa oraz ścieżka promocja kultury polskiej. W obrębie ścieżki wydawniczo-przekładowej prowadzone są przedmioty: Sztuka książki polskiej, Podstawy adiustacji, Elementy prawa autorskiego, Tłumacz w wydawnictwie, Współczesna polska książka za granicą, Redakcja przekładu z języka polskiego. W ramach dwuletniego cyklu zajęć ścieżki znalazły się także spotkania z wydawcami, redaktorami i księgarzami, którzy podzielą się ze studentami swoimi doświadczeniami i obserwacjami rynku wydawniczego. W obrębie ścieżki promocja kultury polskiej prowadzone są przedmioty: Marketing kultury, Zarządzanie projektami, Protokół dyplomatyczny, Dobre praktyki w promocji kultury, Język polski w sieci, Język polski w biznesie. Praktyczny wymiar ścieżki dopełnia cykl spotkań z osobami zawodowo zajmującymi się promocją kultury: pracownikami agencji autorskich, muzeów, sektora NGO, wydawnictw i innych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G
Lektorat języka polskiego: Kształcenie aktywnych sprawności językowych – pisanie
Lektorat: 30
Egzamin
4 O
Dziedzictwo kulturowe Polski I
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Komunikacja międzykulturowa
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Arcydzieła literatury polskiej w kontekście literatury europejskiej
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Współczesny język polski
Konwersatorium: 30
Egzamin
4 O
Lektorat języka polskiego: Język prawa i inne języki specjalistyczne
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Lektorat języka nowożytnego lub zajęcia w języku obcym
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Suma godzin kontaktowych: 30
Egzamin
4 G

Studenci i studentki wybierają z oferty zajęcia fakultatywne przewidziane dla kierunku. Są to: Ekolingwistyka, Teatr i kino w Polsce, Sztuki plastyczne i kultura muzyczna w Polsce, Polszczyzna okiem młodego badacza, Prosta polszczyzna, Polskie słowa klucze, Alternatywne metody komunikacji, Polska obrzędowość, Polska literatura dziecięca. Oferta przedmiotów fakultatywnych przedstawiona została na stronie Instytutu Filologii Polskiej: https://polonistyka.amu.edu.pl/studenci/zajecia-fakultatywne-i-wyklady-kursowe

 

Studenci i studentki kontynuują naukę na wybranej ścieżce kształcenia.

 

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Arcydzieła literatury polskiej w kontekście literatury europejskiej
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Ewolucja języka polskiego na tle przemian cywilizacyjnych i kulturowych
Konwersatorium: 30
Egzamin
4 O
Lektorat języka polskiego: Kultura popularna w Polsce
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Dziedzictwo kulturowe Polski II
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 O

Studenci i studentki kontynuują naukę na wybranej ścieżce kształcenia.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Dziedzictwo kulturowe Polski II
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Arcydzieła literatury polskiej w kontekście literatury europejskiej
Ćwiczenia: 30
Egzamin
5 O
Arcydzieła literatury światowej i ich polska recepcja
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Język polski wśród języków świata
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G