A A A

Zaloguj się

pl | en

Zarządzanie środowiskiem
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Zarządzanie środowiskiem to unikatowy kierunek studiów prowadzony od 2014 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Zarządzanie środowiskiem należy do obszaru kształcenia z zakresu nauk o Ziemi i środowisku. Jest to kierunek o profilu ogólnoakademickim obejmujący studia pierwszego i drugiego stopnia. Realizowane cele, efekty i treści kształcenia są dostosowane do współczesnych wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem polityk środowiskowych na poziomie poszczególnych państw lub organizacji oraz rosnącą rolą uwarunkowań ekologicznych w ewolucji systemów społecznych i gospodarczych. Stwarza to szczególne możliwości integrowania specjalistycznej wiedzy o środowisku z jej praktycznymi zastosowaniami. W programie kształcenia duży nacisk jest położony na rozumienie przyczyn oraz sposoby rozwiązywania problemów ochrony środowiska, modelowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz prognozowanie oddziaływań na środowisko, a także analizowanie i optymalizowanie systemów zarządzania środowiskiem w różnych skalach przestrzennych. Ważną rolę odgrywają umiejętności pracy na bazach danych o środowisku z zastosowaniem narzędzi statystycznych i informatycznych oraz metod geowizualizacji. Odrębną grupę stanowią kompetencje organizacyjne związane ze stosowaniem rozwiązań prawnych i ekonomicznych w administrowaniu środowiskiem. Ze względu na interdyscyplinarny charakter kształcenia zaplecze kadrowe kierunku tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni będący specjalistami z zakresu geografii fizycznej, geologii, biologii, chemii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, socjologii, prawa oraz matematyki i informatyki. Oferta dydaktyczna kierunku jest dostosowana do celów badawczych i rozwojowych uczelni, standardów wyznaczonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji oraz wymagań rynku pracy. Wiodącą rolę w programie studiów odgrywają zajęcia laboratoryjne oraz warsztaty i konwersatoria wykorzystujące dostępną na wydziale infrastrukturę badawczo-pomiarową oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Uzupełnieniem wymienionych form kształcenia są ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, które pozwalają weryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności w sposób praktyczny oraz sprzyjają zdobyciu ciekawej i satysfakcjonującej finansowo pracy. Dodatkową możliwością rozwoju naukowego studentów kierunku Zarządzanie środowiskiem jest uczestnictwo w programie ERASMUS+ oferującym zagraniczne wyjazdy edukacyjne, a także realizacja własnych zainteresowań w ramach kół naukowych oraz uczelnianych projektów badawczych prowadzonych pod opieką kadry naukowo-dydaktycznej.

Cykl kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem składa się z 4 semestrów i obejmuje treści programowe zaliczane do grupy zajęć obowiązkowych oraz fakultatywnych. W pierwszym semestrze studiów są realizowane wyłącznie przedmioty obowiązkowe. W przypadku zajęć fakultatywnych (2-4 semestr) studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i umiejętności praktyczne w ramach trzech modułów tematycznych, które dotyczą: 1) Adaptacyjnego zarządzania środowiskiem, 2) Ochrony środowiska w zarządzaniu przestrzenią oraz 3) Technologii ochrony środowiska. Zaproponowane moduły przedmiotów pozwalają na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy i umiejętności, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie środowiskiem są cenionym specjalistami zatrudnianymi w instytucjach administracji rządowej szczebla centralnego i regionalnego, jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizacjach międzynarodowych w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska oraz planowaniem przestrzennym i strategicznym. Absolwenci podejmują pracę w firmach konsultingowych i przedsiębiorstwach studialno-projektowych zajmujących się realizacją proekologicznych rozwiązań inwestycyjnych oraz oceną wpływu różnych przedsięwzięć gospodarczych na środowisko, a także mogą być członkami zespołów eksperckich w instytutach badawczych, uczelniach wyższych, ośrodkach masowego komunikowania oraz organizacjach ekologicznych. Znajdują ponadto zatrudnienie w specjalistycznych instytucjach i laboratoriach odpowiadających za monitorowanie stanu środowiska oraz udostępnianie informacji o środowisku. Absolwenci mogą realizować także własną działalność gospodarczą związaną m.in. ze sporządzaniem ekspertyz i dokumentacji środowiskowych, wykonywaniem terenowych inwentaryzacji przyrodniczych, prognozowaniem oddziaływań człowieka na środowisko oraz programowaniem działań naprawczych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prognozowanie oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych i przedsięwzięć
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Laboratorium: 45, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 5
Egzamin

Zaliczenie z oceną

6 O
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin

4 O
Modelowanie emisji do środowiska
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Geoinformacyjne metody badań
Wykład: 15
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Seminarium/laboratorium dyplomowe
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Polityka środowiskowa i fundusze europejskie
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin

4 O
Globalne zmiany środowiska
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zintegrowana analiza krajobrazowa
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Ćwiczenia terenowe zagraniczne – Transgraniczne zarządzanie środowiskiem
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium/laboratorium dyplomowe
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
6 G
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Programowanie ochrony środowiska
Wykład: 15
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Zarządzanie i handel emisjami
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium/laboratorium dyplomowe
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
8 G
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
12 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Świadczenia ekosystemów
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Społeczne aspekty zarządzania środowiskiem
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Ochrona przyrody w Polsce i na świecie
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium/laboratorium dyplomowe
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
9 G
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
12 G