A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia wschodniosłowiańska
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek filologia wschodniosłowiańska należy do obszaru kształcenia z zakresu nauk humanistycznych. Efekty uczenia się obejmują zagadnienia z dwóch dyscyplin naukowych, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. 

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia kierunek filologia wschodniosłowiańska obejmuje następujące specjalności:
- filologia rosyjska
- filologia ukraińska

Program studiów umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz wysokich umiejętności i kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języka kierunkowego specjalności studiów.

Wyposażenie absolwentów w wiedzę oraz umiejętności interpretacji zjawisk i kontekstów językowych, literackich i kulturowych obszaru wschodniosłowiańskiego z jednoczesną ich konfrontacją z rodzimą kompetencją kulturową i językową pozwoli wykorzystywać je praktycznie w pracy zawodowej o różnym charakterze, w której niezbędne są specjalistyczne kwalifikacje językowe i interkulturowe.

Kwalifikacje te absolwenci uzyskują podczas realizacji grup przedmiotów, tj. ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów oraz warsztatów składających się na blok przedmiotów związanych z praktyczną znajomością języka obcego oraz przedmiotów z zakresu języka, literatury, komparatystyki literacko-kulturowej oraz realiów społeczno-kulturowych określonego obszaru językowego.

Program studiów umożliwia doskonalenie uzyskanych kompetencji i umiejętności pożądanych na rynku pracy, takich jak efektywna organizacja pracy własnej, odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętność dokonywania samodzielnych wyborów, świadomość potrzeby samokształcenia i integrowania wiedzy z różnych dyscyplin.

Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra filologii wschodniosłowiańskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia lub doskonalić zdobyte umiejętności i kompetencje oraz uzyskać nowe kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych (m.in. Studiów podyplomowych kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego; Studiów podyplomowych kształcenia nauczycieli języków wschodniosłowiańskich – języka rosyjskiego / języka ukraińskiego).

filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska
filologia ukraińska