A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia hiszpańska
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Studia na kierunku filologia hiszpańska w pełni odpowiadają misji i strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarówno w zakresie pielęgnowania i pogłębiania akademickich tradycji naukowych i badawczych, jak i powiązania prowadzonych badań z dydaktyką, krzewienia wartości uniwersalnych i lokalnych oraz zacieśniania związków z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizując te cele, Instytut Języków i Literatur Romańskich kształci humanistów filologów, którzy nie tylko posiadają znajomość języka hiszpańskiego, literatury i kultury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, ale również potrafią wykazać się postawą tolerancji i otwartości wobec różnic kulturowych, równocześnie wykazując szacunek dla własnej tożsamości kulturowej i językowej. Koncepcja kształcenia na kierunku filologia hiszpańska zakłada wyrobienie u studentów potrzeby uczenia się przez całe życie oraz kreatywności w rozwoju intelektualnym i zawodowym. Kierunek uwzględnia wzorce międzynarodowe i budowany jest w oparciu o doświadczenia długoletniej pracy naukowej i dydaktycznej, której pozytywne efekty doceniane są w Polsce oraz poza jej granicami. 

Kierunek, którego celem jest kształcenie specjalistów w zakresie języka hiszpańskiego i innych języków obcych, w tym języków romańskich, przyczyni się do rozwoju współpracy międzynarodowej i umocnienia więzi w obrębie Unii Europejskiej. Studia na kierunku filologia hiszpańska nie tylko dostarczą fachowej wiedzy, ale również przyczynią się do upowszechniania wartości, które tworzą wspólnotę dziedzictwa kulturowego Europy.

Kierunek studiów oferuje także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela poprzez realizację modułu nauczycielskiego: zobacz

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
6 O
Kultura - inność i transgresja
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Teoria tłumaczenia
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Język i kultura I - zintegrowane sprawności językowe na poziomie zaawansowanym
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 G
Seminarium magisterskie I
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G
Seminarium specjalizacyjne
Konwersatorium: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
Ćwiczenia: 60
Egzamin
6 O
Języki i dialekty Hiszpanii
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Literatura hiszpańska - aktualne problemy
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Tłumaczenie literackie
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Język i kultura II - zintegrowane sprawności językowe na poziomie zaawansowanym
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 G
Seminarium magisterskie II
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G
Seminarium specjalizacyjne
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Kultura - sztuka i społeczeństwo
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Tłumaczenie ustne
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Język i kultura III - zintegrowane sprawności językowe na poziomie zaawansowanym
Ćwiczenia: 60
Egzamin
6 G
Seminarium magisterskie III
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
11 G
Seminarium specjalizacyjne
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Język hiszpański w Ameryce
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Literatura hispanoamerykańska - aktualne problemy
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Tłumaczenie specjalistyczne
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium magisterskie IV
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
14 G