A A A

Zaloguj się

pl | en

Językoznawstwo i zarządzanie informacją
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek językoznawstwo i zarządzanie informacją został powołany w Katedrze Metodologii Lingwistyki w miejsce specjalności językoznawstwo i nauka o informacji realizowanej przez wiele lat w byłym Instytucie Językoznawstwa. Zachowano główną linię programową związaną z ideą łączenia wiedzy językoznawczej z przedmiotami z zakresu matematyki, logiki i informatyki. Wprowadzone w ramach nowo proponowanego kierunku zmiany uwzględniają postęp wiedzy i zapotrzebowanie rynku pracy. Uaktualniono i rozszerzono część informatyczną z położeniem nacisku na problematykę zarządzania informacją. Zaproponowano nowe przedmioty w części humanistycznej, które pozwoliły na poszerzenie kompetencji absolwentów w zakresie nowoczesnej retoryki i takiego ujęcia danych językowych, które ułatwia ich cyfrowe opracowanie.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Język angielski
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Seminarium magisterskie 1
Seminarium: 30
Zaliczenie
1 O
Słowa i słowniki
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Kreatywne pisanie pracy dyplomowej
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Metodologiczna specyfika aksjolingwistyki
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Organizacja systemów informacji w nauce, instytucjach publicznych i gospodarce
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język angielski
Ćwiczenia: 30
Egzamin
3 O
Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 60
Egzamin
6 G
Seminarium magisterskie 2
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Humanistyka cyfrowa
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Przedmiot do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Komunikacja interkulturowa
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Organizacja systemów informacji w nauce, instytucjach publicznych i gospodarce
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język angielski
Ćwiczenia: 60
Egzamin
6 O
Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 60
Egzamin
6 G
Seminarium magisterskie 3
Seminarium: 30
Zaliczenie
3 O
Współczesne dylematy moralne. Dataizm i technohumanizm
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Przedmiot do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Humanistyka cyfrowa w pracy naukowej
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zarządzanie bazami danych
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie 4
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
13 O
Przedmiot do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
10 G
Filozofia lingwistyki
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Współczesne problemy informatyki i zarządzania informacją
Konwersatorium: 30
Egzamin
2 O