A A A

Zaloguj się

pl | en

Informatyka kwantowa
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Studia na kierunku obejmują 7 semestrów, po ukończeniu których student uzyskuje tytuł inżyniera informatyki kwantowej. Podczas pierwszych czterech semestrów student realizuje przedmioty obowiązkowe, wprowadzające podstawy fizyki, informatyki i matematyki, takie jak mechanika ogólna, elektryczność i magnetyzm, algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, technologie internetowe, algebra i analiza matematyczna. Aby zwiększyć motywację studentów informatyki do zajęć matematycznych, wszystkie te przedmioty są wzbogacone o komponent laboratoryjny, na którym realizowane są praktyczne zastosowania wprowadzanych teorii matematycznych. Na czwartym semestrze student realizuje wybrane przedmioty z wiodących obszarów informatyki, a od piątego semestru realuzje przedmioty związane z kwantową ścieżką tematyczną. Równolegle do ścieżki tematycznej student realizuje blok przedmiotów związany z inżynierią oprogramowania; w szczególności ostatnie dwa semestry studiów przeznaczone są na tworzenie zespołowego projektu inżynierskiego.

Program studiów zakłada ścisłą współpracę z wiodącymi firmami z branży IT. Dzięki temu oferta przedmiotów obejmuje różnorodną i aktualną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, dostosowane do oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Po ukończeniu studiów student posiada bardzo szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia. Specjalistyczna wiedza uzyskana w trakcie studiów umożliwia podjęcie pracy jako programista komputerów kwantowych m.in. w zespołach zajmujących się innowacyjnymi technologiami (np. takimi jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe), symulacjami układów fizycznych i procesów chemicznych, bezpieczeństwem danych, problemami optymalizacyjnymi (np. logistyka, planowanie, optymalizacja ruchu pojazdów i łańcuchów dostaw), w działach kontroli jakości oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych (np. poszukujących i analizących nowe materiały lub rozwijające technologie kwantowe).

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mechanika ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Wstęp do informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy programowania
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Warsztat programisty
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Wstęp do matematyki
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elektryczność i magnetyzm
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Paradygmaty programowania
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Bazy danych
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Algebra liniowa z zastosowaniami 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Analiza matematyczna z zastosowaniami 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Elementy logiki i teorii mnogości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Elementy algebry i teorii liczb
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Matematyka dyskretna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy fizyki kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Systemy operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Technologie internetowe
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Algebra liniowa z zastosowaniami 2. Podstawy obliczeń kwantowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Analiza matematyczna z zastosowaniami 2
Wykład: 45
Ćwiczenia: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
7 O
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Optyka z fotoniką
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Termodynamika i podstawy fizyki statystycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Architektura internetu
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Teoria informacji i kodowanie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Pracownia programowania
Laboratorium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 4
Zaliczenie z oceną

3 O
Przedmioty z wiodących obszarów informatyki
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Statystyka
Wykład: 20
Ćwiczenia w salach komputerowych: 25
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty z kwantowej ścieżki tematycznej 1
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Przedmioty z technologii projektowych
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Przedmioty z technologii chmurowych
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty fakultatywne 1
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty z kwantowej ścieżki tematycznej 2
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Praktyczne umiejętności projektowe
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty z inżynierii oprogramowania
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
5 G
Inżynierski projekt zespołowy 1
Laboratorium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 16
Zaliczenie z oceną

5 O
Przedmioty fakultatywne 2
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin/zaliczenie z oceną
5 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty z kwantowej ścieżki tematycznej 3
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Inżynierski projekt zespołowy 2
Laboratorium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 14
Zaliczenie z oceną

7 O
Przedsiębiorczość
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
6 G