A A A

Zaloguj się

pl | en

Geologia
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Studia przygotowują do pracy w zawodzie geologa w specjalnościach hydrogeologia i geologia inżynierska. Wiedza specjalistyczna budowana jest na solidnych podstawach wiedzy ogólnogeologicznej podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonych badaczy z zakresu nauk o Ziemi i środowisku. Kadra specjalistyczna z zakresu hydrogeologii i geologii-inżynierskiej jest aktywna nie tylko naukowo, ale i w zakresie działań praktycznych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Szczególny nacisk położony jest na wykształcenie specjalistów, znających aktualne na świecie metody badań geologicznych oraz potrafiącej je stosować w praktyce. Przygotowywane prace dyplomowe mają w przewadze charakter aplikacyjny. Zdobyte wykształcenie pozwala absolwentom na staranie się o stwierdzenie przez Ministra Środowiska i Klimatu kwalifikacji zawodowych geologa (tzw. uprawnień geologicznych) w kategorii 5 i 7.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Fizyka
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Geologia dynamiczna
Wykład: 45
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Geometria wykreślna i rysunek techniczny
Wykład: 10
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Matematyka
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy paleontologii i stratygrafii
Wykład: 20
Laboratorium: 40
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Geomorfologia
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Pracownia komputerowa
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Przedmioty społeczno-humanistyczne
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Chemia w naukach o Ziemi
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geologia dynamiczna
Ćwiczenia terenowe: 72
Zaliczenie z oceną
4 O
Interpretacja map geologicznych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Hydrologia
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Matematyka 2
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Metody statystyczne w geologii
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Gleboznawstwo
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Geodezja
Ćwiczenia terenowe: 24
Zaliczenie z oceną
2 O
Systemy informacji przestrzennej
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Przedmioty do wyboru
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Hydrogeologia
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Hydraulika i hydrometria
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Mineralogia
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy sedymentologii
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Specjalistyczna pracownia komputerowa (AutoCAD)
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wstęp do geofizyki
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Geologia strukturalna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Przedmioty do wyboru
Wykład: 45
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Budownictwo ogólne
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Budownictwo ogólne - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 12
Zaliczenie z oceną
1 O
Geologia inżynierska
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geologia kenozoiku z elementami geomorfologii
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
2 O
Hydrogeologia - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
2 O
Metody badań hydrogeologicznych
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Petrologia
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Specjalistyczna pracownia komputerowa (GIS)
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Mapy hydrogeologiczne
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Prawo geologiczne
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
6 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Dynamika wód podziemnych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geologia i ekonomika złóż
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Gruntoznawstwo
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
3 O
Mechanika gruntów
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Specjalistyczna pracownia komputerowa (GEO5, Geostar, Surfer)
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Ujęcia wód podziemnych
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Geologia czwartorzędu Polski
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
BLOK
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin/zaliczenie z oceną
4 G
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 30
Egzamin/zaliczenie z oceną
2 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Kartowanie geologiczno-inżynierskie
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Projektowanie otworów hydrogeologicznych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Ujęcia wód podziemnych
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
BLOK
Suma godzin kontaktowych: 105
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 90
Egzamin/zaliczenie z oceną
8 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Konwersatorium inżynierskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Projektowanie odwodnień
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Specjalistyczna pracownia komputerowa (GEO5 BIM)
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
1 O
BLOK
Suma godzin kontaktowych: 105
Egzamin/zaliczenie z oceną
9 G
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 150
Egzamin/zaliczenie z oceną
14 G