A A A

Zaloguj się

pl | en

Prawo
2023/24, studia jednolite magisterskie, studia stacjonarne

Prawo należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk społecznych. Przedmiot badań prawa mieści się zasadniczo w zakresie treści społecznych. Prawo, jako system określonych norm, jest bowiem nie tylko koniecznym elementem funkcjonowania społeczeństwa, lecz również elementem go identyfikującym. W ten sposób prawo należy do kategorii nauk społecznych, których ogólnym przedmiotem badań są określone procesy społeczne. Nie sposób jednak abstrahować od wyraźnej specyfiki, a nawet odrębności prawa w ramach wspomnianych nauk. Wiąże się ona ze szczególnym przedmiotem badań prawa, którym zasadniczo jest fenomen normy prawnej, rozpatrywany przede wszystkim w kontekście prawa obowiązującego, a dodatkowo – w kontekście jego historii. W szczególności, przedmiot prawa odnosi się do wielu dyscyplin prawniczych składających się na ogólną naukę o prawie. Chodzi z jednej strony o naukę prawa publicznego oraz prywatnego, a z drugiej strony o nauki teoretycznoprawne oraz historycznoprawne. Wskazane obszary kształcenia obejmują główny nurt badań prawa. W konsekwencji więc prawo stanowi w znacznej mierze odrębną i samodzielną dyscyplinę naukową, a przez to bardzo specyficzny obszar kształcenia, który tylko w podstawowym zakresie należy umiejscawiać w obszarze kształcenia nauk społecznych. Ponadto uwagę zwraca w praktyce wielowymiarowy charakter prawa, w tym jego ścisłe powiązanie z obszarem kształcenia w dziedzinie nauk humanistycznych. Faktycznym autorem i adresatem przywołanej powyżej normy prawnej jest bowiem człowiek, a jej przedmiotem – odpowiednie co do formy i treści – reguły określonych ludzkich zachowań, z wszelkimi społecznohumanistycznymi implikacjami tego faktu.

Prawoznawstwo: zajęcia kończą się zaliczeniem ćwiczeń i egzaminem w semestrze 2.

Prawo konstytucyjne: zajęcia kończą się zaliczeniem ćwiczeń i egzaminem w semestrze 2.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Logika prawnicza
Wykład: 45
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Prawo rzymskie
Wykład: 45
Ćwiczenia: 25
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Prawoznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
-
-
- O
Prawo konstytucyjne
Wykład: 15
-
- O
Komunikacja językowa
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Zawód i społeczna rola prawnika
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Technologia w edukacji i praktyce prawniczej
Wykład: 12
Zaliczenie z oceną
2 O
Uniwersytet: idea, tradycje, kultura
Wykład: 9
Zaliczenie
- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Fakultet B – temat: Ekonomia i przedsiębiorczość
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 G

Prawoznawstwo: zajęcia kończą się zaliczeniem obu semestrów ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Prawo konstytucyjne: zajęcia kończą się zaliczeniem ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo konstytucyjne
Wykład: 45
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
9 O
Prawoznawstwo
Wykład: 20
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Podstawy analizy tekstów prawniczych
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmiot historycznoprawny PH-1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Przedmiot historycznoprawny PH-2
Wykład: 30
Egzamin
4 G
Wprowadzenie do psychologii albo socjologii
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Fakultet B – temat: Teksty: analizy i interpretacje
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Fakultet B – temat: Ustrój i polityka
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G

Prawo administracyjne: zajęcia w semestrze 3 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 4.

Prawo cywilne I: zajęcia w semestrze 3 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 4.

Prawo karne: zajęcia w semestrze 3 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 4.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo międzynarodowe publiczne
Wykład: 45
Ćwiczenia: 25
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Prawo Unii Europejskiej
Wykład: 45
Ćwiczenia: 25
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Prawo administracyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 25
-
Zaliczenie z oceną
- O
Prawo cywilne I: część ogólna i zobowiązania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 25
-
Zaliczenie z oceną
- O
Prawo karne
Wykład: 40
Ćwiczenia: 30
-
Zaliczenie z oceną
- O
Wstęp do aksjologii prawa
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Fakultet B – temat: Wolności i prawa człowieka i obywatela
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O

Prawo administracyjne: zajęcia w semestrze 4 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Prawo cywilne I: zajęcia w semestrze 4 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Prawo karne: zajęcia w semestrze 4 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo administracyjne
Wykład: 40
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
11 O
Prawo cywilne I: część ogólna i zobowiązania
Wykład: 40
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
11 O
Prawo karne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 25
Egzamin
Zaliczenie z oceną
11 O
Wstęp do retoryki
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet A-2 albo W-2
Suma godzin kontaktowych: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne: zajęcia w semestrze 5 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 6.

Postępowanie karne: zajęcia w semestrze 5 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 6.

Prawo cywilne II: zajęcia w semestrze 5 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 6.

Język obcy B2.2: lektorat w semestrze 7 kończy się zaliczeniem; oprócz tego najpóźniej w semestrze 10 student obowiązany jest złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin certyfikacyjny z języka obcego - więcej w Opisie realizacji programu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Publiczne prawo gospodarcze
Wykład: 45
Ćwiczenia: 25
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Prawo rolne i ochrony środowiska
Wykład: 45
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
-
Zaliczenie z oceną
- O
Postępowanie karne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
-
Zaliczenie z oceną
- O
Prawo cywilne II: rzeczowe, rodzinne i opiekuńcze, spadkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
-
Zaliczenie z oceną
- O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne: zajęcia w semestrze 6 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Postępowanie karne: zajęcia w semestrze 6 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Prawo cywilne II: zajęcia w semestrze 6 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Wykład: 40
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
11 O
Postępowanie karne
Wykład: 40
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
11 O
Prawo cywilne II: rzeczowe, rodzinne i opiekuńcze, spadkowe
Wykład: 40
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
11 O
Prawo finansowe
Wykład: 45
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet A-2 albo W-2
Suma godzin kontaktowych: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G

Postępowanie cywilne: zajęcia w semestrze 7 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 8.

Prawo handlowe: zajęcia w semestrze 7 kończą się wyłącznie zaliczeniem ćwiczeń; wykład kończy się egzaminem w semestrze 8.

Język obcy B2+: lektorat w semestrze 7 kończy się zaliczeniem oraz egzaminem z języka obcego specjalistycznego - więcej w Opisie realizacji programu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo pracy
Wykład: 55
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Teoria i filozofia prawa
Wykład: 45
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Postępowanie cywilne
Wykład: 40
Ćwiczenia: 25
-
Zaliczenie z oceną
- O
Prawo handlowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
-
Zaliczenie z oceną
- O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Język obcy specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 G

Postępowanie cywilne: zajęcia w semestrze 8 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Prawo handlowe: zajęcia w semestrze 8 kończą się zaliczeniem tego semestru ćwiczeń oraz egzaminem z obu semestrów wykładu.

Praktyka zawodowa: zajęcia te można realizować i zaliczać w obu semestrach IV roku studiów - więcej w Opisie realizacji programu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Postępowanie cywilne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 25
Egzamin
Zaliczenie z oceną
11 O
Prawo handlowe
Wykład: 40
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
10 O
Prawo podatkowe
Wykład: 40
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet A-2 albo W-2
Suma godzin kontaktowych: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Praktyka zawodowa
Praktyka: 120
Zaliczenie z oceną
8 G

Zajęcia Międzynarodowe prawo procesowe cywilne oraz Prawo prywatne międzynarodowe kończą się wspólnym zaliczeniem ćwiczeń oraz odrębnymi egzaminami.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Międzynarodowe prawo procesowe cywilne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Prawo prywatne międzynarodowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wykład monograficzny
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet A-1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet B – temat: Prawo porównawcze, prawo obce
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
18 G