A A A

Zaloguj się

pl | en

Zarządzanie i prawo w biznesie
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Program kształcenia na kierunku „zarządzanie i prawo w biznesie” w pełni odpowiada misji i strategii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji, w której akcentuje się, iż „Wydział kształci studentów wszechstronnie, oferując wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Kształcenie studentów odbywa się w duchu otwartości na wyzwania i oczekiwania, jakie stawia przed absolwentami zmieniający się świat. Kształcenie odpowiada na potrzeby środowisk biznesowych i sfery publicznej”. Dzięki proponowanej ofercie kształcenia student zyska wiedzę na wysokim poziomie, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną; zdobędzie tym samym wysokie kwalifikacje zawodowe. Ponieważ przekazywane w czasie studiów treści mają charakter interdyscyplinarny, absolwent charakteryzować się będzie dużą elastycznością i mobilnością, będzie zdolny do podjęcia różnych funkcji menedżerskich w gospodarce i administracji publicznej. „Zarządzanie i prawo w biznesie” jest kontynuacją prowadzonych od 1991 r. na Wydziale Prawa i Administracji studiów na kierunku „zarządzanie i marketing”, przekształconych w 2007 r. w kierunek „zarządzanie”. „Zarządzanie i prawo w biznesie” to nowatorski kierunek studiów; w Polsce należy go zaliczyć do unikatowych. Kierunek ten integruje obszar biznesu i prawa. Jest on połączeniem kompetencji menedżerskich z wiedzą o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej. Interdyscyplinarny program studiów umożliwi studentom wybór oryginalnych ścieżek rozwoju kompetencji w dziedzinach, takich jak: zarządzanie, ekonomia, finanse oraz prawo kontraktów i spółek, rynek finansowy, prawo podatkowe, prawo bankowe czy prawo ochrony środowiska. W trakcie studiów studenci poznają zasady współpracy biznesu z administracją państwową i samorządową oraz zdobędą wiedzę na temat ograniczeń prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymają również praktyczną wiedzę i posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Filozofia
Wykład: 10
Egzamin
2 O
Podstawy psychologii
Wykład: 10
Egzamin
2 O
Podstawy socjologii
Wykład: 10
Egzamin
2 O
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Logika praktyczna
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Business English
Lektorat: 38
Zaliczenie z oceną
4 O
Technologia informacyjna
Warsztaty: 10
Zaliczenie z oceną
3 O
Przysposobienie biblioteczne
Wykład: 2, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład asynchroniczny: 2
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mikroekonomia
Wykład: 15
Konwersatorium: 8
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Konwersatorium: 8
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Prawo publiczne w zarządzaniu
Wykład: 22
Egzamin
4 O
Zachowania organizacyjne
Konwersatorium: 22
Egzamin
4 O
Prawo cywilne
Wykład: 15
Konwersatorium: 8
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Business English
Lektorat: 38
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy zarządzania
Wykład: 22
Egzamin
4 O
Podstawy finansów
Wykład: 15
Konwersatorium: 7
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy prawa handlowego
Wykład: 22
Egzamin
3 O
Informatyka w zarządzaniu
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo pracy i stosunki pracownicze
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zastosowanie prawa karnego gospodarczego w zarządzaniu
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru nr 1
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G
Business English
Lektorat: 22
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rachunkowość finansowa
Konwersatorium: 30
Egzamin
5 O
Podatki i prawo podatkowe
Wykład: 15
Konwersatorium: 7
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 22
Egzamin
3 O
Podstawy marketingu
Konwersatorium: 22
Egzamin
3 O
Zarządzanie systemami informacji
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Zajęcia do wyboru nr 2
Warsztaty: 44
Zaliczenie z oceną
10 G
Business English
Lektorat: 22
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Finanse przedsiębiorstw
Konwersatorium: 30
Egzamin
5 O
Podstawy rachunkowości zarządczej
Konwersatorium: 15
Egzamin
2 O
Badania marketingowe
Konwersatorium: 15
Egzamin
2 O
Zajęcia do wyboru nr 3
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 4
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 5
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 6
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 7
Konwersatorium: 22
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zarządzanie projektami
Konwersatorium: 22
Egzamin
3 O
Prawo Unii Europejskiej
Wykład: 15
Egzamin
2 O
Zajęcia do wyboru nr 8
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 9
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 10
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 11
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 12
Konwersatorium: 22
Egzamin
2 G
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
7 G
Praktyka zawodowa
Praktyka: 550
Zaliczenie z oceną
20 G