A A A

Zaloguj się

pl | en

Matematyka
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Matematyka

Matematyka jest kierunkiem studiów adresowanym do ludzi lubiących podejmować wyzwania, doskonalić myślenie oraz rozwiązywać problemy. W trakcie trzyletniego okresu studiów pierwszego stopnia student poznaje podstawowe pojęcia z różnych dziedzin matematyki (algebry, analizy, geometrii i topologii, matematyki dyskretnej, logiki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki) oraz nabywa umiejętności pozwalające rozwiązywać zadania. W zależności od preferencji studenta, studia mają charakter bardziej teoretyczny (realizowany na specjalności teoretycznej) lub praktyczny (na specjalnościach statystyka i analiza danych lub matematyka finansowa i aktuarialna). Kończą się napisaniem pracy licencjackiej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego.

Specjalności

Na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka oferowane są trzy specjalności:

 • matematyka teoretyczna
 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • statystyka i analiza danych

Po pierwszym roku studiów studentka/student zostaje przypisana/przypisany do specjalności, z uwzględnieniem jej/jego preferencji. W ramach realizacji specjalności należy zaliczyć  następujące przedmioty specjalizacyjne:

 • dla specjalności teoretycznej
  • Topologia
  • Kombinatoryka
  • Teoria miary i całki
  • Funkcje analityczne
  • Geometria różniczkowa
 • dla specjalności finansowej i aktuarialnej
  • Arytmetyka finansowa i analiza portfela 
  • Inżynieria finansowa
  • Matematyka aktuarialna
  • Modelowanie procesów finansowych
 • dla specjalności statystyka i analiza danych
  • Przetwarzanie i wizualizacja danych
  • Statystyka matematyczna 2
  • Pakiety statystyczne
  • Systemy uczące się

W przypadku niezaliczenia  któregoś z przedmiotów specjalizacyjnych, studentka/student kończą studia bez specjalności.  

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z napisanej pracy licencjackiej i zdanie egzaminu licencjackiego.

 

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do matematyki
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Wstęp do algebry i teorii liczb
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
10 O
Algebra liniowa 1
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Matematyka elementarna
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Technologie informacyjne
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza matematyczna 2
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
10 O
Algebra liniowa 2
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Geometria analityczna
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Algorytmy i programowanie
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Laboratorium: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
8 O
Język obcy 1
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza matematyczna 3
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
10 O
Przedmiot humanistyczny
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
5 G
Język obcy 2
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Matematyka finansowa i aktuarialna
Matematyka teoretyczna
Statystyka i analiza danych
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Logika
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Równania różniczkowe
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Przedmiot do wyboru 1
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 G
Przedmiot do wyboru 2
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 G
Język obcy 3
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Matematyka finansowa i aktuarialna
Matematyka teoretyczna
Statystyka i analiza danych
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elementy metod numerycznych
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
5 O
Przedmioty do wyboru
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
10 G
Proseminarium
Proseminarium: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
Język obcy B22
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Egzamin certyfikacyjny
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G
Matematyka finansowa i aktuarialna
Matematyka teoretyczna
Statystyka i analiza danych
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 7
Zaliczenie z oceną
1 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
7 G
Przedmioty do wyboru
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
10 G
Matematyka finansowa i aktuarialna
Matematyka teoretyczna
Statystyka i analiza danych