A A A

Zaloguj się

pl | en

Akustyka
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Akustyka jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym, który jednak daje również solidne podstawy teoretyczne. I rok studiów obejmuje głównie zajęcia teoretyczne, dzięki którym studenci poznają podstawy matematyki, fizyki, akustyki, elektroniki oraz przetwarzania sygnałów akustycznych. Na II I III roku studiów dominują przede wszystkim przedmioty specjalistyczne o charaketrze praktycznych, które obejmują między innymi audiometrię tonalną, audiometrię mowy, audiometrię dziecięcą,audiomterię obiektywną, psychologię osób niedosłyszących, hałas, akustykę budowlaną, otoplastykę, fizjologię i patologię słuchu, pracownię dopasowania i diagnostyki uszkodzeń aparatów słuchowych, elementy ekonomii. Dużą wartością dodaną kierunku jest kadra prowadzących. Przedmiotów praktycznych uczą wieloletni, aktywni protetycy słuchu, którzy w życiu codziennym zmagają się z wieloma klinicznymi przypadkami, dzięki czemu przekazywana przez nich wiedza ma także aspekt praktyczny.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Informatyka
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
4 O
Elektryczność i magnetyzm
Wykład: 15
Egzamin
4 O
Elementy akustyki
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
9 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Obsługa oprogramowania Cad
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 F
Protetyka słuchu
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy analizy sygnałów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
10 O
Wprowadzenie do psychoakustyki
Wykład: 15
Egzamin
3 O
Język angielski
Lektorat: 20
Zaliczenie z oceną
4 O
Protetyka słuchu
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Audiometria tonalna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Język angielski
Lektorat: 20
Zaliczenie z oceną
4 O
Prawo autorskie, prawo patentowe, przedsiębiorczość
Wykład: 15
Egzamin
1 O
Protetyka słuchu
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elementy ekonomii
Wykład: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Audiometria mowy
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Praktyki zawodowe I
Praktyka: 160
Zaliczenie z oceną
14 G
Protetyka słuchu
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Otoplastyka II
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
5 G
Audiometria obiektywna
Wykład: 10
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 G
Protetyka słuchu
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Gerontologia
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyki zawodowe II
Praktyka: 160
Zaliczenie z oceną
13 G
Protetyka słuchu