A A A

Zaloguj się

pl | en

Geografia
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Geografia jest jednym z najstarszych kierunków realizowanych w UAM w Poznaniu już od 1919 roku, od kiedy na Wydziale Filozoficznym powstał Instytut Geografii. Geografia jako kierunek studiów mieści się w dwóch dziedzinach naukoych: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych, co jest konsekwencją współczesnego podziału nauk geograficznych.W ramach tych dziedzin geografia przypisana jest do dwóch dyscyplin naukowych: nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, opartych na odrębnych wzorcach metodologicznych. Oddaje to interdyscyplinarny charakter geografii. Z wieloobszarowości nauk geograficznych wynika zróżnicowany i specyficzny program studiów, który łączy zagadnienia geografii fizycznej i jej subdyscyplin wraz z zagadnieniami ekonomiczno-gospodarczymi i społeczno-kulturowymi. Ponadto obejmuje on zagadnienia z zakresu nauk ścisłych, dostarczających narzędzi matematyczno-statystycznych, wykorzystywanych w nowoczesnych metodach analizy przestrzennej oraz w analizach procesów geomorfologicznych, hydrologicznych, czy klimatycznych. Innym ważnym elementem kształcenia na kierunku geografa są Geograficzne Systemy Informacyjne, a także ćwiczenia terenowe w fromie stacjonarnej i objazdowej, weryfikujące wiedzę, umiejetniości i kompetencje zdobyte podczas zajęć w salach, pracowniach i laboratoriach.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do geografii
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Zaliczenie z oceną

3 O
Hydrologia i oceanografia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Meteorologia i klimatologia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Geografia ludności i osadnictwa
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Kartografia i topografia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Geografia polityczna
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Egzamin

4 O
Geologia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Matematyka i statystyka
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Fizyka i chemia Ziemi
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
4 O
Ekonomia i przedsiębiorczość
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
4 O
Socjologia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Zaliczenie z oceną

3 O
Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Technologie informacyjne
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język obcy A2
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Moduły kierunkowe specjalnościowe do wyboru
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Regionalna geografia fizyczna Polski
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Egzamin

4 O
Regionalna geografia ekonomiczna Polski
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Egzamin

4 O
Systemy informacji geograficznej
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 8
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
4 O
Geomorfologia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Geografia rolnictwa
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 8
Ćwiczenia: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Geografia komunikacji i usług
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Gleboznawstwo i geografia gleb
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 8
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
3 O
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Teledetekcja
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 8
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
3 O
Moduły kierunkowe specjalnościowe do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 169
Zaliczenie z oceną
24 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Regionalna geografia fizyczna świata
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Egzamin

3 O
Regionalna geografia ekonomiczna świata
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Egzamin

3 O
Geografia przemysłu
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 8
Ćwiczenia: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
3 O
Biogeografia
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 8
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
3 O
Gospodarka i planowanie przestrzenne
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Geoekologia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 13
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Język obcy B2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Laboratorium licencjackie
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Moduły kierunkowe specjalnościowe do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 125
Zaliczenie z oceną
24 O