A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia wschodniosłowiańska
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Kierunek filologia wschodniosłowiańska należy do obszaru kształcenia z zakresu nauk humanistycznych. Efekty uczenia się obejmują zagadnienia z dwóch dyscyplin naukowych, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. 

W ramach studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek filologia wschodniosłowiańska obejmuje następujące specjalności:
- filologia rosyjska
- filologia ukraińska

Program studiów umożliwia uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz wysokich umiejętności i kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języka /-ów obcego /-ych, tj. języków kierunkowych w ramach poszczególnych specjalności studiów.

Wyposażenie absolwentów w wiedzę oraz umiejętności interpretacji zjawisk i kontekstów językowych, literackich i kulturowych obszaru wschodniosłowiańskiego z jednoczesną ich konfrontacją z rodzimą kompetencją kulturową i językową pozwoli wykorzystywać je praktycznie w pracy zawodowej o różnym charakterze, w której niezbędne są specjalistyczne kwalifikacje językowe i interkulturowe.

Kwalifikacje te absolwenci uzyskują podczas realizacji grup przedmiotów, tj. ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów oraz warsztatów składających się na blok przedmiotów związanych z praktyczną znajomością języka /-ów obcego /-ych oraz przedmiotów z zakresu historii, języka, literatury, komparatystyki literacko-kulturowej oraz realiów społeczno-kulturowych określonego obszaru językowego.

Program studiów umożliwia nabycie i doskonalenie fundamentalnych kompetencji i umiejętności pożądanych na rynku pracy, takich jak efektywna organizacja pracy własnej, odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętność dokonywania samodzielnych wyborów, świadomość potrzeby samokształcenia i integrowania wiedzy z różnych dyscyplin.

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata filologii wschodniosłowiańskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na tym samym kierunku oraz innych kierunkach, na których wymagana jest znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego oraz języka obcego zachodnioeuropejskiego (angielskiego lub niemieckiego), a także umiejętność właściwej orientacji w realiach społeczno-kulturowych określonego obszaru językowego.

filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska
filologia ukraińska