A A A

Zaloguj się

pl | en

Zarządzanie i prawo w biznesie
2023/24, studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne

Program kształcenia na kierunku „zarządzanie i prawo w biznesie” na drugim stopniu studiów odpowiada misji i strategii rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki proponowanej ofercie kształcenia student zyska wiedzę na wysokim poziomie, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną; zdobędzie tym samym wysokie kwalifikacje zawodowe. Ponieważ przekazywane w czasie studiów treści mają charakter interdyscyplinarny (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania, ekonomii i prawa), absolwent charakteryzować się będzie dużą elastycznością i mobilnością, będzie zdolny do podjęcia różnych funkcji menedżerskich w gospodarce i sferze publicznej.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Sporządzanie umów
Warsztaty: 15
Egzamin
5 O
Przedsiębiorczość
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
5 O
Koncepcje zarządzania
Wykład: 15
Egzamin
3 O
Makroekonomia
Wykład: 15
Egzamin
3 O
Statystyka matematyczna
Wykład: 10
Konwersatorium: 5
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawnośrodowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
4 G
Język obcy biznesowy
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zarządzanie procesami
Konwersatorium: 15
Egzamin
4 O
Prawo spółek handlowych
Wykład: 15
Egzamin
3 O
Prawo bankowe
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Psychologia w zarządzaniu
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo rolniczej działalności gospodarczej
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
3 O
Etyka w biznesie
Wykład: 10
Egzamin
2 O
Zajęcia do wyboru nr 1
Konwersatorium: 15
Egzamin
4 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
4 G
Język obcy biznesowy
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zarządzanie strategiczne
Konwersatorium: 20
Egzamin
6 O
Zaawansowana rachunkowość zarządcza
Konwersatorium: 20
Egzamin
6 O
Ekonomia menedżerska
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
6 O
Prawo odszkodowawcze i ubezpieczeniowe
Wykład: 10
Konwersatorium: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia do wyboru nr 2
Konwersatorium: 20
Egzamin
4 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza i zarządzanie inwestycjami
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia do wyboru nr 3
Konwersatorium: 60
Egzamin
12 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
12 G
Praktyka zawodowa
Praktyka: 360
Zaliczenie z oceną
12 G