A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia hiszpańska
2023/24, studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne

Studia na kierunku filologia hiszpańska w pełni odpowiadają misji i strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarówno w zakresie pielęgnowania i pogłębiania akademickich tradycji naukowych i badawczych, jak i powiązania prowadzonych badań z dydaktyką, krzewienia wartości uniwersalnych i lokalnych oraz zacieśniania związków z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizując te cele, Instytut Języków i Literatur Romańskich kształci humanistów filologów, którzy nie tylko posiadają znajomość języka hiszpańskiego, literatury i kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, ale również potrafią wykazać się postawą tolerancji i otwartości wobec różnic kulturowych, równocześnie wykazując szacunek dla własnej tożsamości kulturowej i językowej. Koncepcja kształcenia na kierunku filologia hiszpańska zakłada wyrobienie u studentów potrzeby uczenia się przez całe życie oraz kreatywności w rozwoju intelektualnym i zawodowym. Kierunek uwzględnia wzorce międzynarodowe i budowany jest w oparciu o doświadczenia długoletniej pracy naukowej i dydaktycznej, której pozytywne efekty doceniane są w Polsce oraz poza jej granicami. 

Kierunek, którego celem jest kształcenie specjalistów w zakresie języka hiszpańskiego i innych języków obcych, w tym języków romańskich, przyczyni się do rozwoju współpracy międzynarodowej i umocnienia więzi w obrębie Unii Europejskiej. Studia na kierunku filologia hiszpańska nie tylko dostarczą fachowej wiedzy, ale również przyczynią się do upowszechniania wartości, które tworzą wspólnotę dziedzictwa kulturowego Europy.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Ćwiczenia: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Ćwiczenia synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

9 O
Język obcy
Ćwiczenia: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Ćwiczenia synchroniczne: 7
Zaliczenie z oceną

1 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Seminarium synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

12 G
Zajęcia specjalizacyjne - literaturoznawstwo
Konwersatorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Konwersatorium synchroniczne: 6
Egzamin

8 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Ćwiczenia: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Ćwiczenia synchroniczne: 9
Egzamin

9 O
Język obcy
Ćwiczenia: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Ćwiczenia synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

1 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Seminarium synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

8 G
Zajęcia specjalizacyjne - językoznawstwo
Konwersatorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Konwersatorium synchroniczne: 6
Egzamin

8 O
Język i komunikacja interkulturowa
Konwersatorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Konwersatorium synchroniczne: 12
Zaliczenie z oceną

4 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Ćwiczenia: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Ćwiczenia synchroniczne: 4
Zaliczenie z oceną

9 O
Język obcy
Ćwiczenia: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Ćwiczenia synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

1 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Seminarium synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

10 G
Zajęcia specjalizacyjne - literatura
Konwersatorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Konwersatorium synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

6 O
Kultura i język - Hiszpania
Konwersatorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Konwersatorium synchroniczne: 6
Zaliczenie z oceną

4 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Ćwiczenia: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Ćwiczenia synchroniczne: 6
Egzamin

9 O
Język obcy
Ćwiczenia: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Ćwiczenia synchroniczne: 9
Egzamin

1 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Seminarium synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

10 G
Zajęcia specjalizacyjne - językoznawstwo
Konwersatorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Konwersatorium synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

6 O
Kultura i język - Ameryka Łacińska
Konwersatorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Konwersatorium synchroniczne: 9
Zaliczenie z oceną

4 O