A A A

Zaloguj się

pl | en

Informatyka
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Studia na kierunku obejmują 7 semestrów, po ukończeniu których student uzyskuje tytuł inżyniera informatyki. Podczas pierwszych trzech semestrów student realizuje tylko przedmioty obowiązkowe, wprowadzające podstawy informatyki i matematyki, takie jak algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, technologie internetowe, algebra i analiza matematyczna. Aby zwiększyć motywację studentów informatyki do zajęć matematycznych, wszystkie te przedmioty są wzbogacone o komponent laboratoryjny, na którym realizowane są praktyczne zastosowania wprowadzanych teorii matematycznych. Czwarty semestr wprowadza przedmioty, które mają pomóc studentowi w zdefiniowaniu swoich zainteresowań naukowych i zawodowych. Przedmioty te są wprowadzeniem do ścieżek tematycznych, realizowanych na kolejnych semestrach: Sztuczna inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Projektowanie algorytmów i Programowanie gier komputerowych. Równolegle do wybranej ścieżki tematycznej student realizuje blok przedmiotów związany z inżynierią oprogramowania; w szczególności ostatnie dwa semestry studiów przeznaczone są na tworzenie zespołowego projektu inżynierskiego.

Ścieżki tematyczne oraz przedmioty do wyboru pozwalają na dopasowanie ścieżki rozwoju do preferencji studenta. Program studiów zakłada ścisłą współpracę z wiodącymi firmami z branży IT. Dzięki temu oferta przedmiotów obejmuje różnorodną i aktualną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, dostosowane do oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Po ukończeniu studiów student posiada bardzo szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia. Może zostać programistą, projektantem, analitykiem lub zarządzać zespołem informatycznym, może też podążyć ścieżką związaną z warstwą sprzętową i infrastrukturą informatyczną, tak by zadbać o bezpieczeństwo i zarządzanie ich jakością.

Oferowane w programie studiów ścieżki tematyczne przygotowują studenta do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia, szczególnie na specjalnościach Sztuczna inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Projektowanie algorytmów i Programowanie gier komputerowych. Student może też dalej rozwijać swoje kompetencje i wkroczyć na drogę naukową pracując w obszarach badawczo-rozwojowych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy programowania
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Warsztat programisty
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Wstęp do matematyki
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Paradygmaty programowania
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Bazy danych
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Algebra liniowa z zastosowaniami 1
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 7
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Analiza matematyczna z zastosowaniami 1
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 7
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Elementy logiki i teorii mnogości
Wykład: 8
Ćwiczenia: 7
Ćwiczenia w salach komputerowych: 5
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Elementy algebry i teorii liczb
Wykład: 8
Ćwiczenia: 7
Ćwiczenia w salach komputerowych: 5
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Matematyka dyskretna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 7
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Język angielski A2
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Sieci komputerowe
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Systemy operacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Technologie internetowe
Wykład: 7
Ćwiczenia w salach komputerowych: 8
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Algebra liniowa z zastosowaniami 2
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 7
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Analiza matematyczna z zastosowaniami 2
Wykład: 22
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
7 O
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 7
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Język angielski B1
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Pracownia programowania
Laboratorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 2
Zaliczenie z oceną

3 O
Sztuczna inteligencja
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Kryptografia z elementami algebry
Wykład: 15
Ćwiczenia: 8
Ćwiczenia w salach komputerowych: 12
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Języki formalne i złożoność obliczeniowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 8
Ćwiczenia w salach komputerowych: 7
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Optymalizacja
Wykład: 15
Ćwiczenia: 7
Ćwiczenia w salach komputerowych: 8
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Grafika komputerowa
Wykład: 8
Ćwiczenia w salach komputerowych: 8
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Statystyka
Wykład: 10
Ćwiczenia w salach komputerowych: 12
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski B21
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty ze ścieżki tematycznej 1
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Przedmioty z technologii projektowych
Suma godzin kontaktowych: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
Przedmioty z technologii chmurowych
Suma godzin kontaktowych: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty fakultatywne 1
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
6 G
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 8
Konwersatorium: 7
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski B22
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty ze ścieżki tematycznej 2
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Praktyczne umiejętności projektowe
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty z inżynierii oprogramowania
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Inżynierski projekt zespołowy 1
Laboratorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 8
Zaliczenie z oceną

5 O
Przedmioty fakultatywne 2
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty ze ścieżki tematycznej 3
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Inżynierski projekt zespołowy 2
Laboratorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 7
Zaliczenie z oceną

7 O
Przedsiębiorczość
Wykład: 8
Ćwiczenia: 7
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
6 G